TREĆI UPISNI ROK 2017/2018

TREĆI UPISNI ROK 2017/18

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće treći upisni rok za upis na osnovne akademske studije (školska 2017/18. godina):

STUDIJSKI PROGRAM

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

/

18

Prostorno planiranje

/

8

Demografija

/

27

Geoprostorne osnove životne sredine

/

17

UKUPNO

/

70

 Prijavljivanje kandidata obaviće se 18. i 19. septembra 2017. godine (ponedeljak i utorak) od 09:00 – 14:00 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16. Svaki kandidat dužan je da prilikom prijavljivanja podnese na uvid originalna dokumenta i fotokopije istih. Fotokopije se zadržavaju.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose: 

 • prijavni list (dobija se i popunjava na mestu prijavljivanja na Fakultetu)
 • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • diploma o položenom maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 4.000,00 dinara (za jednu studijsku grupu),
 • ako kandidat konkuriše za više studijskih grupa, za svaku narednu studijsku grupu uplaćuje još po 1.000,00 dinara,
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

 Naknada za polaganje prijemnog ispita uplaćuje se na račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75, sa naznakom “za prijemni ispit“ i pozivom na broj U-09/17. Originalna priznanica se prilaže uz prijavu i ostalu dokumentaciju. Kandidati koji ne polažu prijemni ispit (dobitnici nagrada na republičkim takmičenjima iz geografije) plaćaju 4.000,00 dinara.

Prilikom prijavljivanja svaki kandidat dobija prijavni broj, koji je dužan da prilikom dalje procedure konkursa uvek ima sa sobom i stavi ga na uvid ovlašćenim licima Fakulteta.

Prijemni ispit održaće se u sredu, 20. septembra 2017. godine u 12:00 časova. Test prijemnog radi se 2 sata. Raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Kandidati koji su na republičkim takmičenjima iz Geografije, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ostvarili jedno od prva tri mesta, dobijaju maksimalan broj poena na prijemnom ispitu bez polaganja istog.

Ukoliko ostvare pravo na upis i rangiraju se u okviru odobrene kvote kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 • indeks (kupuje se na Fakultetu),
 • overene fotokopije svedočanstava i diplome (originalna dokumenta na uvid),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Upis kandidata obaviće se 21. septembra 2017. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara. Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2017.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2018.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2018.

Troškovi indeksa, ŠV obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara(prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

VAŽNO:

Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini srednju školu završili u inostranstvu, a kojima do isteka poslednjeg dana prijave u prvom konkursnom roku nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, mogu se prijaviti za upis na studije u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata - 1 (jedno) budžetsko mesto. Ovi kandidati se mogu upisati na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta, ako se kvalifikuju do broja utvrđenog za tu kategoriju kandidata i ako ostvare najmanje 51 bod.

NAPOMENA:

Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2017/18. godinu.

Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2017/18. godinu.