TREĆI UPISNI ROK 2017/2018 – KONAČANA RANG LISTA

TREĆI UPISNI ROK 2017/2018 – KONAČANA RANG LISTA

Na upisu kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • indeks (kupuje se na Fakultetu),
  • overene fotokopije svedočanstava i diplome (originalna dokumenta na uvid),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Upis kandidata obaviće se 21. septembra 2017. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara. Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2017.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2018.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2018.

Troškovi indeksa, ŠV obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara(prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

VAŽNO:

Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini srednju školu završili u inostranstvu, a kojima do isteka poslednjeg dana prijave u prvom konkursnom roku nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, mogu se prijaviti za upis na studije u okviru broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđenog Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata - 1 (jedno) budžetsko mesto. Ovi kandidati se mogu upisati na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta, ako se kvalifikuju do broja utvrđenog za tu kategoriju kandidata i ako ostvare najmanje 51 bod.

NAPOMENA:

Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2017/18. godinu.

Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2017/18. godinu.