UPIS 2018/19 – DRUGI UPISNI ROK

USLOVI UPISA
U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
za školsku 2018/19. godinu

 Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće drugi upisni rok za upis na osnovne akademske studije (školska 2018/19. godina):

 

SLOBODNA MESTA

STUDIJSKI PROGRAM

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

7

27

Turizmologija

/

/

Prostorno planiranje

/

16

Demografija

6

27

Geoprostorne osnove životne sredine

/

26

UKUPNO

13

96


*
Vlada Republike Srbije utvrdila je i broj studenata koji se mogu upisati u statusu finansiranja iz budžeta u okviru afirmativnih grupa:

1) sa invaliditetom (1);
2) pripadnika romske nacionalnosti (1);
3) državljana RS koji su u školskoj 2017/2018. godini završili srednju školu u inostranstvu (1).

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Državljani Republike Srbije koji suzavršili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu ili stranoj srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da konkurišu za upis na studijski program ako im se nostrifikuje stečena strana srednjoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Javna isprava stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja. Ovi kandidati prilažu Fakultetu, pored propisane dokumentacije i izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, BJR Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Za upis mogu konkurisati i strani državljani koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati pored nostrifikovanih dokumenata podnose i uverenja da su zdravstveno osigurani i da vladaju srpskim jezikom.

Kandidati koji su završili International Baccaleurate Diploma Programme pre školske 2017/2018 godine, moraju da imaju nostrifikovanu diplomu i tada ostvaruju pravo prijave već u prvom upisnom roku, kao i svi drugi kandidati (naši i strani državljani). Vrednovanje uspeha u srednjoj školi se vrši po predloženoj formuli.

Prijavljivanje kandidata 

Prijavljivanje kandidata vrši se 03. i 04. septembra 2018. godine (ponedeljak i utorak) od 09 – 14 časova, u prostorijama Geografskog fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se i popunjava na mestu prijavljivanja na Fakultetu) podnose fotokopije sledećih dokumenata:

- svedočanstvo za sve razrede srednje škole;
- diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
- dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 4.000,00 dinara (za jedan studijski program),
- ukoliko kandidat konkuriše za više studijskih programa, za svaki naredni uplaćuje još po 1.000,00 dinara,
- diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (strani studenti).

Naknada za polaganje prijemnog ispita uplaćuje se na račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75, sa naznakom “za prijemni ispit“ i pozivom na broj U-09/18. Originalna priznanica se prilaže uz prijavu i ostalu dokumentaciju. Kandidati koji ne polažu prijemni ispit (dobitnici nagrada na republičkim takmičenjima iz geografije) plaćaju 4.000,00 dinara.

Prilikom prijavljivanja svaki kandidat dobija PRIJAVNI BROJ, koji je dužan da prilikom dalje procedure konkursa uvek ima sa sobom i stavi ga na uvid ovlašćenim licima Fakulteta.

Lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi biće objavljena na oglasnoj tabli i internet starnici Fakulteta 04. septembra 2018. godine u 16 časova. 

Prijemni ispit 

Prijemni ispit održaće se u sredu, 05. septembra 2018. godine u 12 časova. Test prijemnog radi se 2 sata. Raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno oglašen na oglasnoj tabli i internet stranici Geografskog fakulteta (www.gef.bg.ac.rs).

Prilikom polaganja prijemnog ispita, svaki kandidat je u obavezi da ponese sa sobom HEMIJSKU OLOVKU, PRIJAVNI BROJ I LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

Kandidati koji su na republičkim takmičenjima iz GEOGRAFIJE, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ostvarili jedno od prva tri mesta, dobijaju maksimalan broj poena na prijemnom ispitu bez polaganja istog. 

Preliminarna rang lista kandidata 

Fakultet objavljuje Preliminarnu jedinstvenu rang listu 06. septembra 2018. godine u 12 časova, formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).

Prigovori kandidata na Preliminarnu jedinstvenu rang listu podnose se upisnoj komisiji 07. septembra 2018. godine od 9-12 časova, na posebnom formularu koji se podiže u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.

Žalbe na odluku Komisije podnose se Dekanu 07. septembra 2018. godine od 13-14 časova.

Dekan donosi rešenje po žalbi istog dana.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 07. septembra2018. godine u 16 časova.

 Upis kandidata 

Konačna jedinstvena rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu mora postići najmanje 30 bodova. S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na Konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM. Skrećesepažnjasvimkandidatimakojiostvarepravonaupis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“),da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa Konačne jedinstvenerang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali. Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa Konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na Konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih;
- indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (kupuje se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;
- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Upis će se obaviti u ponedeljak 10. septembra 2018. godine u prostorijama Studentske službe Fakulteta (Studentski trg 16 – zgrada bivšeg PMF-a) sa početkokm u 10:00 časova.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2018.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2019.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2019.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2018/19. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2018/19. godinu.

Fakultet zadržava pravo da izmeni i dopuni tekst Uslova upisa. Sve eventualne ispravke biće objavljene na internet stranici Fakulteta.

(Beograd, 13.07.2018. godine)