UPIS 2018/2019 – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – KONAČNE RANG LISTE

Konačne rang liste za upis na master akademske studije školske 2018/2019. godine po studijskim programima:

Studijski program Geografija

Studijski program Turizmologija

Studijski program Prostorno planiranje

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine

Studijski program Demografija

Upis studenata obaviće se 11. i 12 oktobra 2018. godine u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16, prema sledećem rasporedu:

  • Studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta upisuju se 11. oktobra 2018. godine od 10:00 do 12:00 časova
  • Studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata upisuju se 11. oktobra 2018. godine od 12:00 do 14:00 časova i 12. oktobra 2018. godine od 10 do 15:00 časova

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu);
  • indeks (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm;
  • original (na uvid ) i overene fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o uplati školarine;
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
  • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje o priznavanju strane javne visokoškolske  isprave.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).
Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

ŠKOLARINA

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).

Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra, u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.