UPIS 2019/20 – DRUGI UPISNI ROK – MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Konačne rang liste

DRUGI UPISNI ROK – Konačne rang liste za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/2020. godini:

Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, podnose:

  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (diploma, dodatak diplomi);
  • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
  • indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75);
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Upis kandidata obaviće se 25.10.2019. godine u 10:00 časova u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

25.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

25.000,00

do 10.12.2019.

3.

treća rata

25.000,00

do 10.02.2020.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.