UPIS 2019/2020 – DRUGI UPISNI ROK – Konačne rang liste

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna jedinstvena rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu mora postići najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM.

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
  • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
  • indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
  • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

 

Upis će se obaviti u sredu 11. septembra 2019. godine u prostorijama Studentske službe Fakulteta (Studentski trg 16 – zgrada bivšeg PMF-a) sa početkokm u 10:00 časova.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

 

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2019/20. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2019/20. godinu.