UPIS 2019/2020

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2020/21. godinu, koji sadrži NOVIH 600 PITANjA od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 500,00 dinara.

Informator 2019-20

Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija za školsku 2019/20. godinu – Treći upisni rok

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]

(25. 10. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

DRUGI UPISNI ROK – Konačne rang liste za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/2020. godini:

Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (diploma, dodatak diplomi);
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75);
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Upis kandidata obaviće se 25.10.2019. godine u 10 časova u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

25.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

25.000,00

do 10.12.2019.

3.

treća rata

25.000,00

do 10.02.2020.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

(23. 10. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Preliminarna lista prijavljenih kandidata – Studijski program Geonauke [pdf]

Prigovori na Preliminarnu listu prijavljenih kandidata podnose se 04. oktobra 2019. godine od 09 do 12 časova u sekretarijatu Fakulteta, lično ili na telefon broj 0112637421.

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: 04. oktobra 2019. godine u 16 časova.
Preliminarne rang liste za upis: 05. oktobra 2019. godine do 16 časova.

(03. 10. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Preliminarne liste prijavljenih kandidata za upis na MASTER AKADEMSKE STUDIJE u školskoj 2019/2020. godini:

Studijski program Geografija [pdf]
Studijski program Turizmologija [pdf]
Studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Studijski program Demografija [pdf]
Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Studijski program Geografski informacioni sistemi [pdf]

Prigovori na Preliminarne liste prijavljenih kandidata podnose se 04. oktobra 2019. godine od 09 do 12 časova u sekretarijatu Fakulteta, lično ili na telefon broj 0112637421.

Konačne rang liste prijavljenih kandidata: 04. oktobra 2019. godine u 16 časova

Kandidat koji konkuriše za upis na studijski program Geografski informacioni sistemi polaže prijemni ispit.
Prijemni ispit biće održan u subotu, 05. oktobra 2019. godine od 12 do 14 časova u Sali 1, Studentski trg 3/III.

(03. 10. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TREĆI UPISNI ROK – Konačna lista prijavljenih kandidata:

Studijski program Geografija

Broj prijave

Ime i prezime

Broj bodova iz škole

1

Milica Duždević

36,46

2

Nikola Štrbac

25,98

 

Prijemni ispit biće održan u sredu18. septembra 2019. godine od 10:00 do 12:00 časova u Sali 1, Studentski trg 3/III. Prilikom polaganja prijemnog ispita, svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom HEMIJSKU OLOVKU, PRIJAVNI BROJ I LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

(17. 09. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna jedinstvena rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu mora postići najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM.

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Upis će se obaviti u sredu 11. septembra 2019. godine u prostorijama Studentske službe Fakulteta (Studentski trg 16 – zgrada bivšeg PMF-a) sa početkokm u 10:00 časova.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2019/20. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2019/20. godinu.

(10. 09. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 06. i 07. septembra 2019. godine od 09:00 do 20:00 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije 09. septembra 2019. godine do 08 časova;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 10. septembar 2019. godine do 16:00 časova.

(05. 09. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]

(17. 07. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 • Drugi upisni rok – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]

(15. 07. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačnarang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi,

Upis kandidata obaviće se 11. jula 2019. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko ostvare pravo na upis i rangiraju se u okviru odobrene kvote kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
- indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

  prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

  druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

3.

  treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

4.

  četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

(10. 07. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]

(10. 07. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje prvi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinuza studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

  Geografija

11

26

  Turizmologija

/

8

  Prostorno planiranje

/

29

  Demografija

8

30

  Geoprostorne osnove životne sredine

1

28

 

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 03. do 10. jula 2019. godine od 09 do 14 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

- svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
- diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (strani studenti).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2018/19. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu

Konačna rang lista biće objavljena 10. jula 2019. godine najkasnije do 16 časova.

Upis kandidata obaviće se 11. jula 2019. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko ostvare pravo na upis i rangiraju se u okviru odobrene kvote kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
- indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

  1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

  2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

  3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

  4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

(02. 07. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačnarang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM prema sledećem rasporedu:

Redni broj na konačnoj jedinstvenoj

rang listi

Datum i vreme prozivanja i upisa

   Od 1 do 30

01. jul 2019. godine

od 09 časova
   Od 31 do 60

01. jul 2019. godine

od 11 časova
   Od 61 do 100

01. jul 2019. godine

od 13 časova
   Od 101 do 130

02. jul 2019. godine

od 09 časova
   Od 131 do 185

02. jul 2019. godine

od 12 časova

 

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
- indeks (dobija se na Fakultetu);
- obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Upis kandidata obaviće se prozivanjem prema sledećem rasporedu:

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

    1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

    2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

    3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

    4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti uplate svih naknada.

(28. 06. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 26. i 27. juna 2019. godine od 09:00 do 20:00 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije 28. juna 2019. godine do 16:00 časova;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 29. jun 2019. godine do 16 časova.

(25. 06. 2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije i Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini 310 studenata prema sledećoj raspodeli:

STUDIJSKI PROGRAM

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

50

30

Turizmologija

30

50

Prostorno planiranje

20

30

Demografija

20

30

Geoprostorne osnove životne sredine

20

30

UKUPNO

140

170

Uslove upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu možete pogledati ovde.

(03.06.2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Poštovani budući brucoši,

U cilju što bolje organizacije i sprovođenja predstojećeg upisa na Fakultet, obaveštavamo vas da je Senat Univerziteta u Beogradu na sednici održanoj 17. aprila 2019. godine, doneo Pravilnik o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom.

S tim u vezi, obaveštavamo kandidate koji žele da se upišu kroz Program afirmativnih mera – upis lica sa invaliditetom da medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje invaliditeta treba da dostave Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom do 01. juna 2019. godine. 

Univerzitetski centar se nalazi u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd.

Tekst Pravilnika o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom može se naći na internet stranici Univerziteta u Beogradu, www.bg.ac.rs

(13.05.2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje pripremnu nastavu za sve zainteresovane kandidate za upis na Fakultet u školskoj 2019/2020. godini.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita biće održana od 10. do 15. juna 2019. godine u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, svakodnevno, od 14,00 do 17,00 časova.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita, u organizaciji nastavnika i saradnika  Fakulteta, obuhvataju detaljnu i svestranu analizu, obradu i odgovore na svih 600 pitanja koja se nalaze u Informatoru za upis u školskoj 2019/2020. godini, od kojih će 60 pitanja biti na prijemnom ispitu.

Pripreme uključuju i elektronsku prezentaciju odgovora, usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge.

Cena pohađanja pripremne nastave je 8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj P/N 05/19).

Dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22, Studentski trg 3/III) ili poslati faksom na broj: 011/2184065

Na pripreme poneti ličnu kartu ili drugi dokument sa fotografijom.

Podsećamo da je Informator, koji sadrži podatke o svim akreditovanim studijskim programima Fakulteta, upisu, organizacionoj strukturi Fakulteta, kao i 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, u prodaji, i može se nabaviti u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, po ceni od 500,00 dinara.

Broj mesta je ograničen raspoloživim prostorom na Fakultetu.

Srećno na prijemnom ispitu.

(09.05.2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Odluke o visini školarine za školsku 2019/20. godinu:

Osnovne akademske studije
Master akademske studije
Doktorske akademske studije

Univerzitet u Beogradu objavio je Opšte uslove konkursa za upis studenata u školsku 2019/20. godinu, koji se mogu pogledati na linku  http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php

(06.05.2019. godine)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2019/20. godinu, koji sadrži NOVIH 600 PITANjA od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 500,00 dinara.

informator 2019