UPIS 2020/2021

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2020/21. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu [pdf]

(27.07.2020. god.)

 ———————————

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2020/21. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu [pdf]

Pravilnik o upisu studenata na prvi i drugi stepen studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta

(24.07.2020. god.)

———————————

 • Drugi upisni rok – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2020/21. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom: Upis u prvu školsku godinu osnovnih akademskih studija regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom [pdf]. Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere je 01. jun 2020. godine. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom.
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu [pdf]

(24.07.2020. god.)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje prvi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, za studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

26

27

Turizmologija

/

17

Prostorno planiranje

/

22

Demografija

12

26

Geoprostorne osnove životne sredine

/

17

 

Prijavljivanje kandidata biće od 13, 14. 15. jula 2020. godine od 09 do 14 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

−       svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
−       diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
−       potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;
−       rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/20. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Konačna rang lista biće objavljena 15. jula 2020. godine najkasnije do 16 časova.

Upis kandidata biće 16. jula 2020. godine u 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16 (zgrada bivšeg PMF-a), Beograd.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-       overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
-       izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
-       indeks (dobija se na Fakultetu);
-       obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
-       dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
-       rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
-       dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
-       dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente; 

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2020.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2021.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2021.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

(09.07.2020. god.)

———————————

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna jedinstvena rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata će se održati u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, Beograd.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM prema sledećem rasporedu:

Redni broj na konačnoj jedinstvenoj
rang listi
Datum i vreme prozivanja i upisa
Od 1 do 30 08. jul 2020. godine od 09 časova
Od 31 do 60 08. jul 2020. godine od 11 časova
Od 61 do 90 08. jul 2020. godine od 13 časova
Od 91 do 120 09. jul 2020. godine od 09 časova
Od 121 do 150 09. jul 2020. godine od 11 časova
Od 151 do 183 09. jul 2020. godine od 13 časova

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-  overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
-  izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
-  indeks (dobija se na Fakultetu);
-  obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
-  dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
-  rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
-  dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
-  dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1. prva rata 26.000,00 prilikom upisa
2. druga rata 20.000,00 do 10.12.2020.
3. treća rata 20.000,00 do 10.02.2021.
4. četvrta rata 20.000,00 do 10.04.2021.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti predviđene uplate.

Molimo kandidate da se pridržavaju rasporeda upisa i preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

Takođe molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na upis dođu sami, kao i da izbegavaju okupljanje u grupama.

(07.07.2020. god.)

———————————

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

KLjUČ TESTA ZA PRIJEMNI ISPIT

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 03. i 04. jula 2020. godine od 09 do 15 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 07. jul 2020. godine do 16 časova.

Molimo kandidate da sve informacije u vezi sa kalendarom upisa, koji zbog aktuelne epidemiološke situacije može biti promenjen, prate na internet stranici Fakulteta.

(02.07.2020. god.)

———————————

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: [Rang lista OAS 2020-21 GF]

Prijemni ispit: 02. jul 2020. godine od 12:00 do 14:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 140 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta u Beogradu, Studentski trg 16, prema sledećem rasporedu:

 • Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) – broj prijave od 1 do 100,
 • Mali hemijski amfiteatar I sprat – broj prijave od 101 do 140.

Kandidati sa brojem prijave od 141 do 183 prijemni ispit polažu u zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu:

 • Sala 1 – broj prijave od 141 do 183.

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

(27.06.2020. god.)

———————————

Lista prijavljenih kandidata: [Rang lista OAS 2020-21 GF]

Prigovori na listu prijavljenih kandidata: 27. jun 2020. godine od 9:00 do 12:00 časova (Studentski trg 3/III ili na telefon 011/2637421)

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: 27. jun 2020. godine u 14:00 časova

Prijemni ispit: 02. jul 2020. godine od 12:00 do 14:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Kandidati sa brojem prijave od 1 do 100 prijemni ispit polažu u zgradi Hemijskog fakulteta u Beogradu , Studentski trg 16, prema sledećem rasporedu:

 • Veliki hemijski amfiteatar (u prizemlju) – broj prijave od 1 do 75,
 • Mali hemijski amfiteatar I sprat – broj prijave od 76 do 100.

Kandidati sa brojem prijave od 101 do 181 prijemni ispit polažu u zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu:

 • Sala 1 – broj prijave od 101 do 145,
 • Sala 2 – broj prijave od 146 do 181.

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

(26.06.2020. god.)

———————————

Obaveštenje budućim brucošima Geografskog fakulteta,

Zbog trenutne epidemiološke situacije, podsećamo kandidate za upis da se prilikom svakog dolaska i boravka u prostorijama Fakulteta (predaja prijava, prijemni ispit i drugo), pridržavaju mera i zdravstvenih preporuka Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut“ za prevenciju bolesti COVID-19, objavljenih na internet stranci Fakulteta.

U prostorijama Fakulteta obavezno je nošenje zaštitnih maski i redovno sprovođenje mera higijene koje se odnose na pranje i dezinfekciju ruku, prolazak kroz dezo barijeru (sunđer sa dezinfekcionim sredstvom za obuću), fizičku distancu od najmanje jedan metar.

Molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na Fakultet dođu sami, kao i da izbegavaju okupljanje u grupama.

(23.06.2020. god.)

———————————

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2020/21. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom: Upis u prvu školsku godinu osnovnih akademskih studija regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom [pdf]. Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere je 01. jun 2020. godine. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom.
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021. godinu [pdf]

(04.06.2020. god.)

———————————

Dragi budući studenti Geografskog fakulteta,

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje pripremnu nastavu za sve zainteresovane kandidate za upis na Fakultet u školskoj 2020/2021. godini.

Ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, Fakultet pruža mogućnost zainteresovanim kandidatima da pohađaju pripremnu nastavu i online. Potrebno je, stoga, da se prilikom prijavljivanja za učešće na pripremnoj nastavi izjasnite da li želite da dolazite na pripremnu nastavu u prostorije Fakulteta ili vam više odgovara online. Oba vida pripremne nastave su u istim terminima i biće organizovana u prostorijama Fakulteta i istovremeno uživo emitovana preko online aplikacije (Zoom).

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita biće održana od 08. do 13. juna 2020. godine u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, svakodnevno, od 12,00 do 15,00 časova.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita, u organizaciji nastavnika i saradnika  Fakulteta, obuhvataju detaljnu i svestranu analizu, obradu i odgovore na svih 600 pitanja koja se nalaze u Informatoru za upis u školskoj 2020/2021. godini, od kojih će 60 pitanja biti na prijemnom ispitu.

Pripreme uključuju i elektronsku prezentaciju odgovora, usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge.

Cena pohađanja pripremne nastave je 8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj PN 2020).

PRIJAVU kao i dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22, Studentski trg 3/III) ili poslati mejlom na adresu pripremna_nastava2020@gef.bg.ac.rs najkasnije do početka pripremne nastave (08. juna 2020. god.).

Podsećamo da je Informator, koji sadrži podatke o svim akreditovanim studijskim programima Fakulteta, uslovima upisa, organizacionoj strukturi Fakulteta, kao i 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, u prodaji, i može se nabaviti u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, po ceni od 500,00 dinara. Takođe, Informator se može dobiti i u elektronskom izdanju, a za više informacija obratite se mejlom na adresu pripremna_nastava2020@gef.bg.ac.rs

Želimo vam puno sreće i uspeha na prijemnom ispitu!

OBRAZAC PRIJAVE

———————————

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2020/21. godinu, koji sadrži NOVIH 600 PITANjA od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 500,00 dinara.

Informator 2019-20