UPIS 2020/21 – PRVI DODATNI UPISNI ROK

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje prvi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, za studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

26

27

Turizmologija

/

17

Prostorno planiranje

/

22

Demografija

12

26

Geoprostorne osnove životne sredine

/

17

 

Prijavljivanje kandidata biće od 13, 14. i 15. jula 2020. godine od 09 do 14 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

−       svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
−       diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
−       potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;
−       rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2019/20. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Konačna rang lista biće objavljena 15. jula 2020. godine najkasnije do 16 časova.

Upis kandidata biće 16. jula 2020. godine u 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16 (zgrada bivšeg PMF-a), Beograd.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-       overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
-       izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
-       indeks (dobija se na Fakultetu);
-       obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
-       dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
-       rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
-       dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
-       dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente; 

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2020.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2021.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2021.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.