UPIS 2021/2022

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata obaviće se 28. septembra 2021. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-        overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);

-        izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

-        indeks (dobija se na Fakultetu);

-        obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);

-        dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;

-        rešenje o priznavanju srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);

-        dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);

-        dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

 

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

(27.09.2021. godine)

——————————–

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 23. i 24. septembra 2021. godine od 10 do 13 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 27. septembar 2021. godine do 12 časova.

Molimo kandidate da sve informacije u vezi sa kalendarom upisa, koji zbog aktuelne epidemiološke situacije može biti promenjen, prate na zvaničnoj internet stranici Fakulteta.

(22.09.2021. godine)

——————————–

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: [ Rang lista OAS 2021-22 GF ]

Prijemni ispit: 22. septembar 2021. godine od 10:00 do 12:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Prijavljeni kandidati prijemni ispit polažu zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu

-    Sala 1 – broj prijave od 1 do 3,

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

(21.09.2021. godine)

——————————–

Lista prijavljenih kandidata: [ Rang lista OAS 2021-22 GF ]

Prigovori na listu prijavljenih kandidata: 21. septembar 2021. godine od 14:00 do 15:00 časova (Studentski trg 3/III ili na telefon 011/2637421)

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: 21. septembar 2021. godine do 16 časova

Prijemni ispit: 22. septembar 2021. godine od 10:00 do 12:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Prijavljeni kandidati prijemni ispit polažu zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu

-    Sala 1 – broj prijave od 1 do 3,

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

(21.09.2021. godine)

——————————–

Treći upisni rok – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)

Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom: Upis u prvu školsku godinu osnovnih akademskih studija regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom [pdf]. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom.
Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu [pdf]

(16.09.2021. godine)

——————————–

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

Upis kandidata obaviće se 16. septembra 2021. godine od 10:00 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-        overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);

-        izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

-        indeks (dobija se na Fakultetu);

-        obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);

-        dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;

-        rešenje o priznavanju srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);

-        dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);

-        dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

(15.09.2021. godine)

——————————–

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje drugi dodatni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku za školsku 2021/2022. godinu, za studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

12

28

Turizmologija

/

4

Prostorno planiranje

/

14

Demografija

12

10

Geoprostorne osnove životne sredine

/

16

Prijavljivanje kandidata biće 13. i 14. septembra 2021. godine od 10 do 14 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

−        svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;

−        diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;

−        potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;

-        rešenje o priznavanju srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2020/21. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Konačna rang lista biće objavljena 15. septembra 2021. godine najkasnije do 16 časova.

Upis kandidata biće 16. septembra 2021. godine u 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16 (zgrada bivšeg PMF-a), Beograd.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-        overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);

-        izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

-        indeks (dobija se na Fakultetu);

-        obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);

-        dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;

-        rešenje o priznavanju srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);

-        dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);

-        dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

(10.09.2021. godine)

——————————–

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata obaviće se 10. septembra 2021. godine od 10:00 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-        overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);

-        izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);

-        indeks (dobija se na Fakultetu);

-        obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);

-        dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;

-        rešenje o priznavanju srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);

-        dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);

-        dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

(08.09.2021. godine)

——————————–

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 07. i 08. septembra 2021. godine od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 09. septembar 2021. godine u 09:00 časova.

Molimo kandidate da sve informacije u vezi sa kalendarom upisa, koji zbog aktuelne epidemiološke situacije može biti promenjen, prate na internet stranici Fakulteta.

(06.09.2021. godine)

——————————–

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: [ Konačna rang lista OAS 2021-22 GF ]

Prijemni ispit: 06. septembar 2021. godine od 10:00 do 12:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Prijavljeni kandidati prijemni ispit polažu u zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu

-  Sala 1 – broj prijave od 1 do 11

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

(03.09.2021. godine)

——————————–

Lista prijavljenih kandidata: [ Rang lista OAS 2021-22 GF ]

Prigovori na listu prijavljenih kandidata: 03. septembar 2021. godine od 13:00 do 15:00 časova (Studentski trg 3/III ili na telefon 011/2637421)

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: 03. septembar 2021. godine u 16:00 časova

Prijemni ispit: 06. septembar 2021. godine od 10:00 do 12:00 časova

Prilikom polaganja prijemnog ispita svaki kandidat u obavezi je da ponese sa sobom hemijsku olovku, karton prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Raspored polaganja prijemnog ispita:

Prijavljeni kandidati prijemni ispit polažu zgradi Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, prema sledećem rasporedu

-  Sala 1 – broj prijave od 1 do 11,

Podsećamo da kandidati prijavljeni na konkurs, sa nagradama na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19

(03.09.2021. godine)

——————————–

Drugi upisni rok – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)

Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom: Upis u prvu školsku godinu osnovnih akademskih studija regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom [pdf]. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom.
Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu [pdf]

(20.07.2021. godine)

——————————–

Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na doktorske akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

(19.07.2021. god.)

——————————–

Konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)

Opšti uslovi konkursa za upis studenata na master akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/22. godinu [pdf]

Pravilnik o upisu studenata na prvi i drugi stepen studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta

(19.07.2021. god.)

——————————–

Konačna jedinstvena rang lista – prvi dodatni rok – upis 2021/22. – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata obaviće se 16. jula 2021. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
 • rešenje o priznavanju srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

(15.07.2021. god.)

——————————–

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje prvi dodatni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku za školsku 2021/2022. godinu, za studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

15

28

Turizmologija

/

7

Prostorno planiranje

2

16

Demografija

15

10

Geoprostorne osnove životne sredine

/

17

 

Prijavljivanje kandidata biće 14. i 15. jula 2021. godine od 09:00 do 14:00 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
 • potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;
 • rešenje o priznavanju srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja u toku (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2020/21. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Konačna rang lista biće objavljena 15. jula 2021. godine najkasnije do 16:00 časova.

Upis kandidata biće 16. jula 2021. godine u 10:00 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16 (zgrada bivšeg PMF-a), Beograd.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
 • rešenje o priznavanju srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

 

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Molimo kandidate da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

(13.07.2021. god.)

——————————–

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna rang lista po afirmativnoj meri – romska nacionalna manjina [pdf]

Konačna jedinstvena rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM prema sledećem rasporedu:

Redni broj na konačnoj jedinstvenoj rang listi

Datum i vreme prozivanja i upisa

od 1. do 40.

12. jul od 09 časova

od 41. do 80.

12. jul od 11 časova

od 81. do 120.

12. jul od 13 časova

od 121. do 140.

13. jul od 09 časova

od 141.

13. jul od 11 časova

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2021.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2022.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2022.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti predviđene uplate.

Molimo kandidate da se pridržavaju rasporeda upisa i preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

Takođe molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na upis dođu sami, kao i da izbegavaju okupljanje u grupama.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2021/22. godinu.

(09.07.2021. god.)

——————————–

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Preliminarna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]
Preliminarna rang lista  po afirmativnoj meri – studenti pripadnici romske nacionalne manjine [pdf]

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 05. i 06. jula 2021. godine od 09 do 15 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 09. jul 2020. godine do 16 časova.

Molimo kandidate da sve informacije u vezi sa kalendarom upisa, koji zbog aktuelne epidemiološke situacije može biti promenjen, prate na internet stranici Fakulteta.

(03.07.2021. god.)

——————————–

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: [ Konačna rang lista OAS 2021-22 GF ]

Prijemni ispit: 02. jul 2021. godine od 14.00 do 16.00 časova

Prijemni ispit biće održan u salama 11 (prizemlje), 33 i 34 (prvi sprat) Filološkog fakulteta (Studentski trg 3, zgrada u kojoj je i sedište Geografskog fakulteta).

Raspored polaganja prijemnog ispita:

- kandidati sa brojem prijave od 1 do 80 prijemni ispit polažu u sali 11,

- kandidati sa brojem prijave od 81 do 120 prijemni ispit polažu u sali 33,

- kandidati sa brojem prijave od 121 do 159 prijemni ispit polažu u sali 34.

Kandidati su u obavezi da na prijemni ispit ponesu hemijsku olovku, karton sa brojem prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Podsećamo da kandidati koji su osvojili nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

Detaljan kalendar upisa za školsku 2021/2022. godinu objavljen je na internet stranici Fakulteta.

(28.06.2021. god.)

——————————–

Lista prijavljenih kandidata[ Rang lista OAS 2021-22 GF ]

Primedbe na listu prijavljenih kandidata: 28. jun 2021. godine od 09.00 do 12.00 časova (Studentski trg 3/III ili na telefon 011/2637421)

Konačna rang lista prijavljenih kandidata: 28. jun 2021. godine u 14.00 časova

Prijemni ispit: 02. jul 2021. godine od 14.00 do 16.00 časova

Prijemni ispit biće održan u salama 11 (prizemlje), 33 i 34 (prvi sprat) Filološkog fakulteta (Studentski trg 3, zgrada u kojoj je i sedište Geografskog fakulteta).

Raspored polaganja prijemnog ispita:

- kandidati sa brojem prijave od 1 do 80 prijemni ispit polažu u sali 11,

- kandidati sa brojem prijave od 81 do 120 prijemni ispit polažu u sali 33,

- kandidati sa brojem prijave od 121 do 159 prijemni ispit polažu u sali 34.

Kandidati su u obavezi da na prijemni ispit ponesu hemijsku olovku, karton sa brojem prijave, ličnu kartu ili pasoš, higijensku masku.

Podsećamo da kandidati koji su osvojili nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz Geografije, ne polažu prijemni ispit, već im se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Molimo kandidate da na prijemni ispit dođu 30 minuta pre početka testa i da se pridržavaju preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

Detaljan kalendar upisa za školsku 2021/2022. godinu objavljen je na internet stranici Fakulteta.

(26.06.2021. god.)

——————————–

Podsećamo buduće brucoše Geografskog fakulteta da od srede, 23. juna 2021. godine počinje prijavljivanje za upis, u sedištu Fakulteta, Studentski trg 3/3. Prijavljivanje i predaja potrebne dokumentacije traju tri dana, do petka, 25. juna 2021. godine.

Zbog epidemiološke situacije, kandidati su, prilikom boravka u prostorijama Fakulteta, u obavezi da se pridržavaju mera i preporuka nadležnih institucija, odnosno obavezno je nošenje zaštitnih maski i redovno sprovođenje mera higijene koje se odnose na dezinfekciju ruku, prolazak kroz dezo barijeru, fizičku distancu od najmanje dva metra.

Molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na Fakultet dođu sami i da izbegavaju okupljanje u grupama.

Važniji datumi:

Prijavljivanje: od 23. do 25. juna

Lista prijavljenih: 26. jun

Prijemni ispit: 02. jul

Preliminarne rang liste: 03. jul

Žalbe na preliminarne liste: 05. i 06. jul

Konačna rang lista: 09. jul

Upis: 12. i 13. jul 2021. godine

Detaljan kalendar upisa objavljen je u Konkursu u delu „Konkusni rokovi“ na internet  stranici Fakulteta.

Prilikom prijave na konkurs podnose se na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju se fotokopije sledećih dokumenata:

1. svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;

2. diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;

3. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 4.000,00 dinara (za jedan studijski program),

4. ukoliko kandidat konkuriše za više studijskih programa, dodatno uplaćuje po 1.000,00 dinara, za svaki navedeni studijski program,

5. diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz Geografije,

6. rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih isprava ili potvrda da je postupak nostrifikacije započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature).

Detaljan spisak potrebne dokumentacije (za kandidate koji žele da se upišu po afirmativnoj meri, za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja i drugo) objavljen je u tekstu Konkursa, na internet  stranici Fakulteta.

Prijemni ispit biće održan 02. jula 2021. godine u salama 11 (prizemlje), 33 i 34 (prvi sprat) Filološkog fakulteta (Studentski trg 3, zgrada u kojoj je i sedište Geografskog fakulteta).

(22.06.2021. god.)

——————————–

 • Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2021/22. godinu [pdf]
 • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
 • Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom: Upis u prvu školsku godinu osnovnih akademskih studija regulisan je Pravilnikom o utvrđivanju prava na upis lica sa invaliditetom [pdf]. Rok za pokretanje postupka utvrđivanja prava na upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu primenom afirmativne mere je 01. jun 2021. godine. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje prava na upis lica sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom.
 • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu [pdf]

(01.06.2021. god.)

——————————–

Dragi budući studenti,

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje pripremnu nastavu za sve zainteresovane kandidate za upis na Fakultet u školskoj 2021/2022. godini.

Ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, naš fakultet pruža mogućnost zainteresovanim kandidatima da pohađaju pripremnu nastavu i online. Potrebno je, stoga, da se prilikom prijavljivanja izjasnite da li želite da dolazite na pripremnu nastavu u prostorije Fakulteta ili vam više odgovara pohađanje nastave online. Oba vida pripremne nastave su u istim terminima, odnosno biće organizovani istovremeno u prostorijama Fakulteta i emitovani uživo preko online aplikacije (Zoom).

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita biće održana od 07. do 12. juna 2021. godine u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, svakodnevno, od 12,00 do 15,00 časova.

Pripreme za polaganje prijemnog ispita, u organizaciji nastavnika i saradnika  Fakulteta, obuhvataju detaljnu i svestranu analizu, obradu i odgovore na svih 600 pitanja koja se nalaze u Informatoru za upis u školskoj 2021/2022. godini, od kojih će 60 pitanja biti na prijemnom ispitu.

Pripreme uključuju i elektronsku prezentaciju odgovora, usmena objašnjenja i komentare uz grafičke i kartografske priloge.

Cena pohađanja pripremne nastave je 8.000,00 dinara (uplatiti na žiro račun Fakulteta: 840-1816666-75, poziv na broj PN 2021).

PRIJAVU kao i dokaz o uplati dostaviti lično (kabinet 22, Studentski trg 3/III) ili poslati mejlom na adresu pripremna_nastava2021@gef.bg.ac.rs najkasnije do početka pripremne nastave (07. juna 2021. godine).

Podsećamo da je Informator, koji sadrži podatke o svim akreditovanim studijskim programima Fakulteta, uslovima upisa, organizacionoj strukturi Fakulteta, kao i 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, u prodaji, i može se nabaviti u prostorijama Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III, po ceni od 500,00 dinara. Takođe, Informator se može dobiti i u elektronskom izdanju, a za više informacija obratite se mejlom na adresu pripremna_nastava2021@gef.bg.ac.rs

Želimo vam puno sreće i uspeha na prijemnom ispitu!

Konkurs za upis_flajer_2021_v3

07.05.2021. godine

——————————–

Dragi budući studenti Geografskog fakulteta,

Obaveštavamo vas da je objavljen Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za upis u školsku 2021/22. godinu.

Informator sadrži osnovne informacije o pet akreditovanih studijskih programa na osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine (Geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Demografija, Geoprostorne osnove životne sredine), kao i podatke o master akademskim i doktorskim akademskim studijama, koje Fakultet organizuje.

U brošuri su i detalji o uslovima upisa, organizacionoj strukturi Fakulteta, a sastavni deo Informatora je i radna sveska sa NOVIH 600 PITANjA, od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu.

Informator se, uz poštovanje epidemioloških mera, može kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III, po ceni od 500,00 dinara, svakog radnog dana.

Informator se, takođe, može nabaviti i u elektronskom izdanju, slanjem zahteva i dokaza o uplati na sledeću e-mail adresu: pripremna_nastava2021@gef.bg.ac.rs

Uplatu možete izvršiti na broj tekućeg računa 840-1816666-75 (primer popunjene uplatnice možete pogledati OVDE.)

Želimo Vam puno sreće i uspeha na prijemnom ispitu!

informator 2021

znak 2