USLOVI UPISA NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2017/2018

USLOVI UPISA
NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
za školsku 2017/2018. godinu

Geografski fakultet u Beogradu, na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, upisaće u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini 13 studenata (5 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 8 samofinansirajućih studenata).

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE

Studijski program GEONAUKE

za uže naučne oblasti za koje je Geografski fakultet matičan:

Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Kartografija, Opšta geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Geoprostorne osnove životne sredine i Demografija.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na studijski program doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 1. Lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova u oblasti Geonauka – Geografija, Turizmologija, Prostorno planiranje, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama (kumulativno) i najmanje jedan rad objavljen u naučnim publikacijama nacionalnog ili međunarodnog značaja ili u zbornicima sa naučnih skupova, koji su relevantni za naučnu oblast doktorskih studija.
  Pored prethodnih, pravo rangiranja za upis na doktorske studije imaju i lica koja su završila osnovne i master studije iz prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih i drugih nauka ako ispunjavaju zahteve u pogledu ESPB bodova i prosečne ocene i uz dve relevantne preporuke koje ih kvalifikuju za studije iz oblasti geonauka.
 2. Lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ako imaju objavljene naučne radove u obimu i na način utvrđen opštim aktom Fakulteta, odnosno Univerziteta, i preporukom dva univerzitetska nastavnika.
 3. Lica koja su završila osnovne studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i to sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), ukoliko ispunjavaju uslove iz tačke 1. Opštih uslova konkursa.

Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih studija u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan strani jezik.

Osobe sa invaliditetom za dodatne informacije i konsultacije mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, telefon 011-3370-686  elektronska adresa ucsh@rect.bg.ac.rs.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

1. Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih opštim aktom fakulteta.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = 1111

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

2. Za kvantifikovanje kriterijuma dužina studiranja (DS) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama uključuje se podatak o ukupnom broju meseci (M) za koje je student savladao neophodne studijske programe:

DS = 2 h (1-M/60)

3. Kvantifikovanje dosadašnjeg naučno-stručnog doprinosa (NSD) na osnovu rezultata publikovanih radova u časopisima sa važeće liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, kao i časopisa sa SCI i SCII liste. Prilikom bodovanja, vrednovaće se samo radovi na kojima je kandidat autor/koautor 1.-3. mesta. Istovremeno, uvažavaće se i činjenica da jednom vrednovan rad ne može biti bodovan većem broju autora u istom konkursnom pozivu. Naučni radovi (NR) biće vrednovani prema sledećim kriterijumima:

Rad na SCI/SCII listi – 0,2
Rad iz kategorije M24 – 0,15
Rad iz kategorije M51 – 0,1
Rad iz kategorije M52 – 0,08
Rad iz kategorije M53 – 0,06
Rad sa konferencije publikovan u celosti – 0,05

Vrednost ukupne ocene dosadašnjeg naučno-stručnog doprinosa (NSD) dobija se na osnovu zbira vrednosti priloženih naučnih radova (NR).

NSD = Σ NR

4. Uvažavanje jednake komplementarnosti studijskih programa osnovnih i master akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta sa nastavnim programima drugih fakulteta koji obrazuju stručnjake iz naučne oblasti geonauka, odnosno užih naučnih oblasti usklađenih sa opštim aktom Fakulteta.

Nekomplementarnost prethodno realizovanih studijskih programa, biće ocenjena brojem bodova jednakim negativnoj vrednosti broja bodova za rad iz kategorije M51 i to za svaki prethodno završeni nivo studija, odnosno osnovne akademske studije (Kos) i master akademske studije (Kms).

Kos = – 0,1
Kms = – 0,1

5. Sumarna ocena dosadašnjih postignuća kandidata (UB) na osnovu koje se vrši rangiranje svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa dobija se na osnovu sledeće formule:

UB= OPO + DS + NSD + Kos + Kms

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Pre upisa kandidat strani državljanin  dužan je da Fakultetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom.
UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO OBRAZOVANjE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

 Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava, u skladu sa Zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja diplome nije okončan, kandidat uz prijavu podnosi potvrdu o tome da je postupak u toku.

KALENDAR UPISA
 • prijavljivanje kandidata vrši se od 15. septembra do 03. oktobra 2017. godine od 11 do 14 časova u dekanatu Fakulteta, Studentski trg 3/III;
 • preliminarna rang lista objavljuje se 06. oktobra 2017. godine u 16 časova;
 • žalbe na preliminarnu rang listu primaju se  09. oktobra 2017. godine do 12 časova u dekanatu Fakulteta, Studentski trg 3/III;
 • Komisija za upis i dekan Fakulteta donose rešenje po žalbi 09. oktobra 2017. godine do 16 časova;
 • konačna rang lista objavljuje se 10. oktobra 2017. godine u 12 časova;
 • upis studenata obaviće se 12. oktobra 2017. godine u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16.
DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

 Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (obrazac se dobija na Fakultetu) podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplome, odnosno uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija;
 • dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima na studijama prvog i drugog stepena;
 • biografija (1-2 strane);
 • pismo o istraživačkim namerama kandidata (opisati akademska interesovanja i okvirno navesti naučnu oblast doktorskog rada – do 500 reči);
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove;
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika;
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave (uplatnicu u iznosu od 5.500,00 dinara na žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75 za troškove sprovođenja konkursa);
DOKUMENTA ZA UPIS

 Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • indeks (dobija se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine (uplatnicu na žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75).
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
 • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje o priznavanju strane javne visokoškolske  isprave.
ŠKOLARINA
 • školarina za državljane Republike Srbije iznosi 110.000 dinara
 • školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati kandidat prema utvrđenom redosledu.