УСЛОВИ УПИСА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

УСЛОВИ УПИСА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ за школску 2018/2019. годину

Географски факултет у Београду, на основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, уписаће у прву годину докторских академских студија у школској 2018/2019. години 13 студената (5 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 8 самофинансирајућих студената).

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Студијски програм ГЕОНАУКЕ
за уже научне области за које је Географски факултет матичан:

Физичка географија, Друштвена географија, Регионална географија, Картографија, Општа географија, Просторно планирање, Туризмологија, Геопросторне основе животне средине и Демографија.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

Лица која имају завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова у области Геонаука – Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама (кумулативно) и најмање један рад објављен у научним публикацијама националног или међународног значаја или у зборницима са научних скупова, који су релевантни за научну област докторских студија.На студијски програм докторских академских студија могу се уписати:

 1. Поред претходних, право рангирања за упис на докторске студије имају и лица која су завршила основне и мастер студије из природно-математичких, друштвено-хуманистичких и других наука ако испуњавају захтеве у погледу ЕСПБ бодова и просечне оцене и уз две релевантне препоруке које их квалификују за студије из области геонаука.
 2. Лица која имају завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама ако имају објављене научне радове у обиму и на начин утврђен општим актом Факултета, односно Универзитета, и препоруком два универзитетска наставника.
 3. Лица која су завршилa oсновне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и то са просечном оценом најмање 8 (осам), уколико испуњавају услове из тачке 1. Општих услова конкурса.

Лица са звањем магистра наука која нису у складу са Законом одбранила докторску дисертацију могу се уписати на студијски програм докторских студија у складу са општим актом Универзитета.

На докторске студије може се уписати лице које зна један страни језик.

Особе са инвалидитетом за додатне информације и консултације могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Булевар краља Александра 71, телефон 011-3370-686  електронска адреса ucsh@rect.bg.ac.rs.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Општа просечна оцена (ОПО) =      DAS FORMULA

1. Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних општим актом факултета.
Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.
За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

2. За квантификовање критеријума дужина студирања (ДС) на основним академским и мастер академским студијама укључује се податак о укупном броју месеци (М) за које је студент савладао неопходне студијске програме:

ДС = 2 х (1-М/60)

3. Квантификовање досадашњег научно-стручног доприноса (НСД) на основу резултата публикованих радова у часописима са важеће листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, као и часописа са SCI и SCII листе. Приликом бодовања, вредноваће се само радови на којима је кандидат аутор/коаутор 1.-3. места. Истовремено, уважаваће се и чињеница да једном вреднован рад не може бити бодован већем броју аутора у истом конкурсном позиву. Научни радови (НР) биће вредновани према следећим критеријумима:

Рад на SCI/SCII листи – 0,2
Рад из категорије М24 – 0,15
Рад из категорије М51 – 0,1
Рад из категорије М52 – 0,08
Рад из категорије М53 – 0,06
Рад са конференције публикован у целости – 0,05

Вредност укупне оцене досадашњег научно-стручног доприноса (НСД) добија се на основу збира вредности приложених научних радова (НР).

НСД = Σ НР

4. Уважавање једнаке комплементарности студијских програма основних и мастер академских студија Универзитета у Београду – Географског факултета са наставним програмима других факултета који образују стручњаке из научне области геонаука, односно ужих научних области усклађених са општим актом Факултета.

Некомплементарност претходно реализованих студијских програма, биће оцењена бројем бодова једнаким негативној вредности броја бодова за рад из категорије М51 и то за сваки претходно завршени ниво студија, односно основне академске студије (Кос) и мастер академске студије (Кмс).

Кос = – 0,1
Кмс = – 0,1

5. Сумарна оцена досадашњих постигнућа кандидата (УБ) на основу које се врши рангирање свих пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса добија се на основу следеће формуле:

УБ= ОПО + ДС + НСД + Кос + Кмс

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин  дужан је да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком.
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања дипломе није окончан, кандидат уз пријаву подноси потврду о томе да је поступак у току.

КАЛЕНДАР УПИСА
 • пријављивање кандидата врши се од 15. септембра до 05. октобра 2018. године од 11 до 14 часова у деканату Факултета, Студентски трг 3/III;
 • прелиминарна ранг листа објављује се 09. октобра 2018. године у 16 часова;
 • жалбе на прелиминарну ранг листу примају се 10. октобра 2018. године до 12 часова у деканату Факултета, Студентски трг 3/III;
 • Комисија за упис и декан Факултета доносе решење по жалби 11. октобра 2018. године до 14 часова;
 • коначна ранг листа објављује се 11. октобра 2018. године у 16 часова;
 • упис студената обавиће се 12. октобра 2018. године у студентској служби Факултета, Студентски трг бр 16.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (образац се добија на Факултету) подносе фотокопије следећих докумената:

 • дипломе, односно уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија;
 • додатак дипломи или уверење о положеним испитима на студијама првог и другог степена;
 • биографија (1-2 стране);
 • писмо о истраживачким намерама кандидата (описати академска интересовања и оквирно навести научну област докторског рада – до 500 речи);
 • доказе који се односе на остварене научне радове;
 • доказ о знању једног страног језика;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве (уплатницу у износу од 5.500,00 динара на жиро рачун Географског факултета број 840-1816666-75 за трошкове спровођења конкурса);
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • индекс (добија се на Факултету);
 • две фотографије формата 4,5х3,5 cm,
 • доказ о уплати школарине (уплатницу на жиро рачун Географског факултета број 840-1816666-75).
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере;
 • за кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење о признавању стране јавне високошколске  исправе.
ШКОЛАРИНА
 • школарина за држављане Републике Србије износи 110.000 динара
 • школарина за стране држављане износи 4.500 евра

Годишња школарина за самофинансирајуће студенте може се уплатити у једнократном износу приликом уписа или у 4 рате.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати кандидат према утврђеном редоследу.