УСЛОВИ УПИСА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ | Географски факултет

USLOVI UPISA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

 USLOVI UPISA
U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
za školsku 2017/18. godinu

  

Geografski fakultet u Beogradu, na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, upisaće u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/2018. godini 310 studenata prema sledećoj raspodeli:

STUDIJSKI PROGRAM

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

50

30

Turizmologija

30

50

Prostorno planiranje

20

30

Demografija

20

30

Geoprostorne osnove životne sredine

20

30

UKUPNO

140

170

 

Prijavljivanje kandidata vrši se 21., 22. i 23. juna 2017. godine (sreda, četvrtak, petak) od 09 - 14 časova, Studentski trg 3/III sala br. 1. Svaki kandidat dužan je da prilikom prijavljivanja podnese na uvid originalna dokumenta i fotokopije istih. Fotokopije se zadržavaju.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se i popunjava na mestu prijavljivanja na Fakultetu) podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstvo za sve razrede srednje škole,
 • diploma o položenom maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 4.000,00 dinara (zajednu studijsku grupu),
 • ako kandidat konkuriše za više studijskih grupa, za svaku narednu studijsku grupu uplaćuje još po 1.000,00 dinara,
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita uplaćuje se na račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75, sa naznakom “za prijemni ispit“ i pozivom na broj U-07/17. Originalna priznanica se prilaže uz prijavu i ostalu dokumentaciju. Kandidati koji ne polažu prijemni ispit (dobitnici nagrada na republičkim takmičenjima iz geografije) plaćaju 4.000,00 dinara.

Prilikom prijavljivanja svaki kandidat dobija PRIJAVNI BROJ, koji je dužan da prilikom dalje procedure konkursa uvek ima sa sobom i stavi ga na uvid ovlašćenim licima Fakulteta.

 • Objavljivanje rang lista prema uspehu iz srednje škole: 23. juna u 16 časova;
 • Prigovori na listu primaju se 24. juna od 9 do 12 časova. (korigovana rang lista ističe se do 14 časova istog dana)

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOGRAFIJE održaće se u UTORAK27. juna 2017. godine u 12 časova. Test prijemnog radi se 2 sata. Raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Geografskog fakulteta (www.gef.bg.ac.rs)

Prilikom polaganja prijemnog ispita, svaki kandidat je u obavezi da ponese sa sobom HEMIJSKU OLOVKU, PRIJAVNI BROJ I LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

Kandidati koji su na republičkim takmičenjima iz GEOGRAFIJE, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ostvarili jedno od prva tri mesta, dobijaju maksimalan broj poena na prijemnom ispitu bez polaganja istog.

 • Fakultet objavljuje PRIVREMENU JEDINSTVENU rang listu 28. juna 2017. godine u 10 časova, formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).
 • PRIGOVORI kandidata na privremenu jedinstvenu rang listu primaju se 29. i 30. juna 2017. godine od 9-12 časova u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
 • ŽALBE na odluku Komisije podnose se Dekanu 30. juna 2017. godine od 13-14 časova;
 • Dekan donosi rešenje po žalbi istog dana;
 • Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE: 01. jul 2017. godine u 10 časova;

Kandidati se upisuju na osnovu redosleda na jedinstvenoj rang listi. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se na jedinstvenoj rang listi nalazi u okviru broja odobrenih budžetskih mesta za odgovarajuću studijsku grupu i ukoliko ima više od 51 boda. S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih grupa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim grupama

 • UPIS primljenih kandidata počinje u ponedeljak 03. jula 2017. godine u 8 časova

Upis na studijski program vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na Konačnoj rang listi, i to PROZIVANjEM. Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa Konačne rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali. Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa Konačne rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Upis kandidata obaviće se prozivanjem prema sledećem rasporedu:

Redni broj po konačnoj rang listi

Datum upisa

Vreme upisa

Od 1 do 40

03. jul

od 8 časova

Od 41 do 80

03. jul

od 10 časova

Od 81 do 120

03. jul

od 12 časova

Od 121 do 140

03. jul

od 14 časova

Upis kandidata obaviće se prozivanjem prema sledećem rasporedu:

Redni broj po konačnoj rang listi

Datum upisa

Vreme upisa

Od 141 do 180

04. jul

od 8 časova

Od 181 do 220

04. jul

od 10 časova

Od 221 do 260

04. jul

od 12 časova

Od 261 do 310

04. jul

od 14 časova

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 • indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (kupuje se na Fakultetu),
 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome)
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu, dostavljaju i rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2017.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2018.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2018.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti uplate svih naknada, od prijavljivanja do upisa kandidata.

NAPOMENA:

Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2017/18. godinu.

Studenti koji, nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija, budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2017/18. godinu.