Uslovi upisa na osnovne akademske studije za školsku 2016/17. godinu

USLOVI UPISA
U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
za školsku 2016/17. godinu

Geografski fakultet u Beogradu, na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, upisaće u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini 310 studenata prema sledećoj raspodeli:

STUDIJSKI PROGRAM

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

50

30

Turizmologija

30

50

Prostorno planiranje

20

30

Demografija

20

30

Geoprostorne osnove životne sredine

20

30

UKUPNO

140

170

Prijavljivanje kandidata vrši se 22., 23. i 24. juna 2016. godine (sreda, četvrtak, petak) od 09 – 14 časova, Studentski trg 3/III sala br. 1. Svaki kandidat dužan je da prilikom prijavljivanja podnese na uvid originalna dokumenta i fotokopije istih. Fotokopije se zadržavaju.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavni list (dobija se i popunjava na mestu prijavljivanja na Fakultetu, kandidati koji nisu u mogućnosti da se lično prijave mogu da preuzmu i popune prijavni list ovde [pdf])
 • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • diploma o položenom maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 4.000,00 dinara (za jednu studijsku grupu),
 • ako kandidat konkuriše za više studijskih grupa, za svaku narednu studijsku grupu uplaćuje još po 1.000,00 dinara,
 • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

Naknada za polaganje prijemnog ispita uplaćuje se na račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75, sa naznakom “za prijemni ispit“ i pozivom na broj U-07/16. Originalna priznanica se prilaže uz prijavu i ostalu dokumentaciju. Kandidati koji ne polažu prijemni ispit (dobitnici nagrada na republičkim takmičenjima iz geografije) plaćaju polovinu sume, odnosno 2.000,00 dinara.

Prilikom prijavljivanja svaki kandidat dobija PRIJAVNI BROJ, koji je dužan da prilikom dalje procedure konkursa uvek ima sa sobom i stavi ga na uvid ovlašćenim licima Fakulteta.

Objavljivanje rang lista prema uspehu iz srednje škole: 24. juna u 16 časova;

Prigovori na listu primaju se 25. juna od 9 do 12 časova. (korigovana rang lista ističe se do 14 časova istog dana)

 

PRIJEMNI ISPIT IZ GEOGRAFIJE održaće se u PONEDELjAK, 27. juna 2016. godine u 16 časova. Test prijemnog radi se 2 sata. Raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.

Prilikom polaganja prijemnog ispita, svaki kandidat je u obavezi da ponese sa sobom HEMIJSKU OLOVKU, PRIJAVNI BROJ I LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

Kandidati koji su na republičkim takmičenjima iz GEOGRAFIJE, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ostvarili jedno od prva tri mesta, dobijaju maksimalan broj poena na prijemnom ispitu bez polaganja istog.

 • Fakultet objavljuje PRIVREMENU JEDINSTVENU rang listu 29. juna 2015. godine u 8 časova, formiranu na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na polaganju prijemnog ispita (maksimalno 60 poena).
 • PRIGOVORI kandidata na privremenu jedinstvenu rang listu primaju se 29. i 30. juna 2016. godine od 9-12 časova u dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
 • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi 30. juna 2016. godine do 13 časova;
 • ŽALBE na rešenje Komisije podnose se Dekanu 30. juna 2016. godine od 13-14 časova;
 • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.
 • Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE: 02. jul 2016. godine;

Kandidati se upisuju na osnovu redosleda na jedinstvenoj rang listi. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se na jedinstvenoj rang listi nalazi u okviru broja odobrenih budžetskih mesta za odgovarajuću studijsku grupu i ukoliko ima više od 51 boda. S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih grupa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim grupama.

UPIS primljenih kandidata počinje u ponedeljak 04. jula 2016. godine u 8 časova.

DETALjNI USLOVI UPISA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU za školsku 2016/17. godinu [pdf]

OPŠTI USLOVI KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU za školsku 2016/2017. godinu [pdf]

Program afirmativnih mera upisa lica sa invaliditetom [pdf]

Program afirmativnih mera upisa lica romske nacionalne manjine [pdf]