VAŽNO OBAVEŠTENjE

Osnovne akademske studije (stari program)

Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu najkasnije do kraja školske 2017/18. godine, odnosno do 30. septembra 2018. godine.

 

Magistarske studije

Studenti upisani na magistarske studije mogu završiti započete studije pod sledećim uslovima:

  1. Studenti sa prijavljenom temom mogu odbraniti magistarsku tezu najkasnije do kraja školske 2017/18. godine, odnosno do 30. septembra 2018. godine.
  2. Studenti koji su položili sve ispite i ispunili ostale obaveze predviđene nastavnim planom i programom, a nemaju prijavljenu temu za izradu magistarske teze, mogu prijaviti istu najkasnije do 30. septembra 2017. godine. Rok za odbranu je do kraja školske 2017/18. godine, odnosno do 30. septembra 2018. godine.
  3. Studenti koji nisu položili sve ispite predviđene nastavnim planom i programom, prvo moraju regulisati svoj status u studentskoj službi Fakulteta. Kada polože sve ispite i ispune ostale obaveze predviđene nastavnim planom i programom, mogu pokrenuti proceduru za prijavu teme.  Rok za prijavu teme za izradu magistrske teze je najkasnije do 30. septembra 2017. godine. Rok za odbranu je do kraja školske 2017/18. godine, odnosno do 30. septembra 2018. godine.

 

Doktorske studije (magistri sa prijavljenom i odobrenom temom)

Kandidati (magistri) koji su prijavili temu za izradu doktorske disertacije, imaju pravo da odbrane istu i steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2017/18. godine, odnosno do 30. septembra 2018. godine.