VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Studenti master akademskih studija Geografskog fakulteta u Beogradu u narednim ispitnim rokovima ispite mogu prijaviti ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM na adresi  https://student.gef.bg.ac.rs  i na sajtu Fakulteta pritiskom na link STUDENTSKI SERVIS

STUDENTI SU U OBAVEZI DA ISPIT PRIJAVE OD 10. DO 25. U MESECU (npr. prijava ispita za drugi ispitni rok, koji se održava od 01. – 10. aprila, vršiće se od 10. – 25. marta)

Uputstvo za prijavu na studentske servise i prijavu ispitapdf ]