VAŽNO OBAVEŠTENjE – PRVI DODATNI ROK

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće prvi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije (školska 2018/19. godina) za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku, prema sledećoj raspodeli:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

Geografija

8 27

Turizmologija

/

/

Prostorno planiranje

/

17

Demografija

9

27

Geoprostorne osnove životne sredine

/

27

UKUPNO

17

98

Prilikom prijavljivanja svaki kandidat dužan je da podnese zahtev za upis, potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima, kao i:

  • fotokopije dokumenata (svedočanstvo za sve razrede srednje škole),
  • diploma o položenom maturskom ispitu,
  • dokaz o uplati naknade za prijavu (2.000,00 dinara)

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 04. do 11. jula 2018. godine od 09 – 14 časova, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.

Ukoliko ostvare pravo na upis i rangiraju se u okviru odobrene kvote kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (dobija se na Fakultetu),
  • overene fotokopije dokumenata (originalna dokumenta na uvid),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dve fotografije formata 4,5×3,5 cm,
  • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente.

Upis kandidata obaviće se 12. jula 2018. godine od 10 do 13 časova u studentskoj službi Fakulteta.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.
Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1. prva rata 26.000,00 prilikom upisa
2. druga rata 20.000,00 do 10.12.2018.
3. treća rata 20.000,00 do 10.02.2019.
4. četvrta rata 20.000,00 do 10.04.2019.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).
Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.