Ph.D. Slavoljub Jovanović

Доцент др Славољуб Јовановић рођен је 18.11.1974. године у Алексинцу. Основне студије Географије завршио је 1998. године на Географском факултету у Београду са просечном оценом 9,13. Одбранио је дипломски рад под насловом: “Туристичко-географски приказ Сокобање”, област туризам. Магистарски рад под насловом: “Утицај медија на процес самосталног стицања знања у настави географије” одбранио је 2003. године на Географском факултету у Београду, област методика наставе географије. Докторску дисертацију под насловом: “Развој и унапређење еколошког образовања кроз процес наставе географије” одбранио је 2010. године на Географском факултету у Београду, област методика наставе географије. Запослен је на Географском факултету Универзитета у Београду од 2000. године као асистент приправник на Катедри за дидактику и методику наставе географије. Од 2004. године ради у звању асистента, а од 2011. године у звању доцента. Области научно-истраживачког и наставног рада доцента др Славољуба Јовановића су: методика наставе животне средине, методика наставе географије, еколошко образовање, управљање животном средином, туризам и географија становништва. Као аутор и коаутор објавио је 23 научна и стручна рада у часописима националног и међународног значаја, 1 поглавље у монографији националног значаја, 1 поглавље у монографији међународног значаја и 12 радова у зборницима са научних конференција у земљи и иностранству. Научно истраживачки рад је реализовао током учешћа на националним пројекатима: ″Антропогеографска проучавања регија Рашка″, ″Природни, демографски и привредни потнецијали села у Србији″ и ″Развојни програми ревитализације села Србије″. Био је координатор и предавач на семинарима за стручно усавршавање наставника “Методика за ефикаснију наставу географије” и “Интегрисана амбијентална настава”.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format