Ph.D. Miroljub Milinčić

Датум и место рођења: 21.10.1965. Брус

Основну и средњу школу завршио је у Брусу. Студије географије на Географском факултету у Београду завршио је 1991. са просечном оценом 8,62 (дипломски рад Крашки феномени Националног парка Копаоник). Магистарске студије на смеру Геопросторне основе животне средине завршио је на Географском факултету у Београду 1996. године одбраном магистарског рада Животна средина као детерминанта политичко-географских и геополитичких процеса у Србији. Током основних и последипломских студија учествује у бројним теренским истраживањима (националног и међународног карактера) на територији Србије, Црне Горе и Пољске. Докторску дисертацију Еколошка ограничења и ревитализација насеља на територијама изворишта површинских вода првог ранга Србије одбранио је 2004. на Географском факултету у Београду. За асистента приправника изабран је 1993., асистента – 1997., доцента – 2005. и ванредног професора – 2010. године из уже научне области Геопросторне основе животне средине на Географском факултету у Београду. Наставу изводи на студијским програмима основних (Геопросторне основе животне средине, Географија, Демографија и Туризмологија), мастер (Геопросторне основе животне средине) и докторских академских студија (Геонауке) Географског факултета у Београду. Аутор је три научне монографије („Србија – геополитика животне средине“, СГД, Београд, 2001; „Изворишта површинских вода Србије – еколошка ограничења и ревитализација насеља“, Географски факултет, Београд, 2009; и „Жупа александровачка – одлике природне средине“, СГД, Београд, 2012). Коаутор је пет научних монографија („Дневне миграције становништва (радне снаге и ученика) према Александровцу и Брусу“, Географски факултет, Београд, 1995; „Свилајнац – генеза, насеобинска еволуција и геопросторне промене“, СГД, Београд, 1996; „Стратегија развоја туризма општине Горњи Милановац“, ЕЦПД, Београд, 2006; Панчевачки рит – геоеколошке промене мочварног у агрикултурни предео“, СГД, Београд, 2012. и „Јадар – географске промене, регионална диференцијација и перспективе развоја“, СГД, Београд, 2012.), коаутор једног универзитетског уџбеника („Екоменаџмент“, Географски факултет у Београду, Београд, 2012). Коаутор је уџбеника за 7. разред основне школе и др. Уредник је часописа „Глобус“, СГД, члан редакција „Journal of Balkan Ecology“, „Жупски зборник“, и ЦЕСНА-Б. Мирољуб Милинчић је аутор или коаутор радова у научним часописима међународног значаја са SCI и SSCI листе (19), водећим часописима националног значаја (11), часописима националног значаја (18), зборницима радова са међународних научних скупова (16), зборницима радова са националних научних скупова (31), стручних радова (19) и енциклопедијских одредница (500).

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format