Ph.D. Mirko Grčić

Датум и место рођења: 27. март 1954, Ивошевци (Книн)

Др Мирко Грчић је дипломирао на Од­се­ку за ге­о­гра­фи­ју и просторно планирање ПМФ у Бе­о­гра­ду 1979. године. Магистарски рад је одбранио 1981, а докторску дисертацију 1987. године, на Од­се­ку за ге­о­гра­фи­ју и про­стор­но пла­ни­ра­ње ПМФ у Бе­о­гра­ду, чиме је сте­као на­уч­ни сте­пен док­то­ра ге­о­граф­ских на­у­ка. Од 1980. године ра­ди на Ге­о­граф­ском фа­кул­те­ту, у зва­њу: асистента (1980–1989), до­цен­та (1989–1994), ван­ред­ног (1994–2000) и ре­дов­ног про­фе­со­ра (2000). Ангажован је у извођењу наставе на предметима: Индустријска и саобраћајна географија, Политичка географија, Општа економска географија и Географија културе и зоне цивилизација на смеру Географија, Географија културе и зоне цивилизација и Општа економска географија на смеру Демографија. Ан­га­жо­ван је на мастер и докторским студијама на Географском факултету. Ангажован је и у извођењу наставе из области друштвене географије на Одсјеку за географију ПМФ Универзитета и Бањој Луци, Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу. Био је више година ангажован у настави из географске групе предмета на Економском факултету у Београду. Област научног интересовања Грчић М. је друштвена географија, демографија и просторно планирање. Об­ја­вио је више од 150 научних и стручних радова, од чега: 20 на­уч­них мо­но­гра­фи­ја, више од 120 на­уч­них ра­дова, 3 уни­вер­зи­тет­ска уџ­бе­ни­ка, 6 уџ­бе­ни­ка за основну и средњу школу, више библиографских јединица у географским енциклопедијама, итд. Уче­ство­вао је са ре­фе­ра­ти­ма на ви­ше домаћих и међународних на­уч­них скупова географског интердисциплинарног карактера. Био је ментор и члан комисија у завршним радовима на свим нивоима студија. Дао је допринос у фомирању наставног и научног кадра  у обла­сти друштвене ге­о­гра­фи­је и де­мо­гра­фи­је у научним институтима и на факултетима у Бе­о­гра­ду и Ба­ња Лу­ци. Руководио је и учествовао у реализацији више на­уч­но­и­стра­жи­вач­ких про­јек­ата. На Географском факултету обављао је послове управ­ни­ка Ин­сти­ту­та за географију, шефа Катедре за друштвену географију, био је члан организационог одбора неколико географских симпозијума и конгреса са међународним учешћем. Био је уредник или члан уређивачког одбора више зборника са научних скупова, посебних издања СГД и других публикација. Руководио је међудржавним научно-истраживачким пројектима Географског факултета и Московског државног универзитета, као и Универзитета и Кијеву. Дао је важан допринос успостављању научне сарадње Географског факултета са универзитетима у Бамбергу (Немачка) и Тирани (2006. године). Руководио је са више националних географских пројеката у Србији, а учествовао је у реализацији низа апликативних пројеката у Србији и Републици Српској. Био је уредник научно-стручног часописа „Глобус“ од 1993. до 2011. године. Главни је уредник научног часописа „Демографија“, Географског факултета у Београду. Члан је редакције часописа Bulletin de Géographie у Торуњу (Пољска). На сту­диј­ским бо­рав­цима у ино­стран­ству био је у Ин­сти­ту­ту за ге­о­гра­фи­ју и про­стор­но пла­ни­ра­ње ПАН у Вар­ша­ви, и научним и универзитетским институцијама у Кракову и Познању. Руководи Научном секцијом Српског географског друштва. За свој на­учни рад до­био је Ме­да­љу „Јо­ва­н Цви­ји­ћ” (2006).

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format