Ph.D. Marija Antić

Датум и место рођења: 1974, Ниш

Др Марија Антић је дипломирала 1997. године на смеру Географија Географског факултета Универзитета у Београду. На истом факултету је магистриралa 2003. године и докторирала 2010, стекaвши академско звање доктора географских наука. На Географском факултету у звању асистента запослена је од 1998, а у звање доцента изабрана је 2012. године. Ангажована је у извођењу наставе из предмета Географија насеља на смеру Географија, Антропогеографија на смеровима Географија и Демографија, Ревитализација сеоских насеља на смеру Географија и Градски туризам на смеру Туризмологија. Научно се орјентисала ка проучавању проблематике антропогеографије, руралне и урбане географије.  Објавила је, самостално и у коауторству, 27 научних и стручних радова у домаћим и страним публикацијама, као и 1.561 одредницу у „Географској енциклопедији насеља Србије” и 76 одредница у  ”Енциклопедији српског народа”. Учествовала је са рефератима на више националних и међународних скупова. Радила је на три национална и два међународна научно-истраживачка пројекта. Учествовала је у организацији стручног боравка студената Географског факултета на Универзитетима у Бамбергу, Тирани, Котору, Мостару и Тузли. Члан је Српског географског друштва и Друштва демографа Србије.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format