Ph.D. Mirjana Devedžić

Датум и место рођења: 06.03.1959,  Београд

Др Мирјана Девеџић је ди­пло­ми­ра­ла 1982. године на Од­се­ку за туризмолошке науке При­род­но-ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, где је и магистрирала 1988. го­ди­не, на смеру за туристичко планирање. Звање док­то­ра ге­о­граф­ских на­у­ка стекла је 1999. го­ди­не одбранивши докторску дисертацију на Географском факултету. У звању асистента запослена је од 1985. године, на Одсеку за туризмолошке науке, а на Географском факултету је од 1991. године. За доцента је изабрана 2001. године, за ванредног професора 2006., а за редовног професора 2011. године на смеру Демографија Географског факултета. Изводи наставу на предметима Природно обнављање становништва, Демографске структуре на смеру Демографија и Становништво и туризам на смеру Туризам, а на истим смеровима ангажована је и на мастер и докторским студијама. Професионално је усмерена на изучавање репродукције становништва, демографског старења, социо-економских структура становништва,  веза између развоја туризма и демографског развитка и значаја информатике за демографију. Објавила је преко 90 радова, као и две самосталне монографије у издањима у земљи и иностранству.  Са рефератима је учествовала на више домаћих и међународних конференција. Била је ментор и члан комисија у завршним радовима на свим нивоима студија. Дала је допринос фомирању наставног и научног кадра  у обла­сти де­мо­гра­фи­је у научним институтима и факултетима у земљи. Била је учесник у реализацији више научних пројеката националног и међународног значаја. Руководила је пројектом билатералне сарадње Србије и Словеније: ”Population Development Issues in Border Regions (Географски факултет у Београду и Универзе на Приморскем из Копра 2010-2011). У оквиру програма интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства за просвету, науку и технолошки развој (2011-2014) руководи подпројектом Географског факултета Просторна диференцираност демографских феномена у Србији. Члан је редакције часописа Становништво и Демографија, председништва Друштва демографа Србије, Одбора за проучавање становништва САНУ, међународне асоцијације ДемоБалк са седиштем у Грчкој. У два мандата је обављала функцију шефа Катедре за демографију Географског факултета.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format