Ph.D. Mirjana Gajić

Датум и место рођења: 12.08.1965. Шабац

Кратка биографија: Основну и средњу школу завршила је у Шапцу. Студије географије на ПМФ-у у Београду, Одсек за географију и просторно планирање, завршила је 1990. са просечном оценом 8,42 (дипломски рад: „Робно-транспортни центар, слободна и царинска зона Шабац”). Магистарске студије – смер Регионална географија завршила је на Географском факултету у Београду 1999. када је одбранила магистарски рад: „Географски размештај и могућности коришћења термоминералних вода у Подрињско-колубарском крају“. Докторску тезу „Савремене географске промене и регионална диференцијација Јадра“ одбранила је 2010. на Географском факултету у Београду. За асистента приправника изабрана је 1994., асистента – 2000. и доцента 2012. за ужу научну област Регионална географија Географског факултета у Београду.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format