Ph.D. Sanja Manojlović

Датум и место рођења: 12.07.1974., Ужице

Ге­о­граф­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду упи­са­ла је 1993. го­ди­не, а на истом  ди­пло­ми­ра­ла 1998. го­ди­не на те­ми ”Еро­зи­ја у сли­ву Драговиштице”. На истом фа­кул­те­ту, у школској 1998/99. го­ди­ни, упи­са­ла је по­сле­ди­плом­ске сту­ди­је на сме­ру физичка ге­о­гра­фи­ја – смер ге­о­мор­фо­ло­ги­ја. Магистарски под називом ”Ерозија у сливу Темштице” одбранила је у марту 2007. године.

Од ја­ну­а­ра 2000. го­ди­не, за­по­сле­на је на Ге­о­граф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду, у Ла­бо­ра­то­ри­ји за физичку ге­о­гра­фи­ју, на ме­сто истраживача при­прав­ни­ка. Од новембра 2002. године је у звању стручног сарадника. У звање асистента (ужа научна област физичка географија) изабрана је 2007. године.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format