Ph.D. Vladan Ducić

Датум и место рођења: 2.08.1960.

На студије географије уписао се 1981/82. године. Након одслужења војног рока дипломирао је 1988. године са просечном оценом 8,48. Дипломски рад под насловом „Кина“ одбранио је са оценом 10. За асистента приправника на Географском факултету у Београду, на предметима из групације физичко-географских наука, изабран је 1989. године. Последипломске студије је завршио 1995. године са просечном оценом 9,83 и исте одбранио магистарску тезу под називом „Реконструкција климата у Србији у прединструменталном периоду“. Докторску дисертацију под називом „Антропогени утицаји на колебање климата у Србији“ одбранио је 2000. године, када је изабран у звање доцента. За ванредног професора је изабран 2006. а за редовног 2011. године.

Уређивачка делатност:

-Члан уређивачког одбора часописа Наука и природа (1990-1992.)

-Члан уређивачког одбора Српског географског друштва (од 1997-2011.)

-Уредник зборника Земља и људи (од 1998-2011.)

-Суоснивач едиције Београдска школа метеорологије (5 бројева

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format