Одсек за туризмологију

Година 1962. означава почетак рада на универзитетском образовању кадрова за туризам у Србији, јер су при Географској студијској групи Природно-математичког факултета Универзитета у Београду почеле последипломске студије из туризма. Девет година након тога, формиран је Институт за туризам и просторно планирање са Катедром за туризам. Године 1972. почела је са радом студијска група за туризам. У 1976. години Институт и студијска група прерастају у Одсек за туризмолошке науке Природно-математичког факултета, који је 1991. године престао са радом.

Почев од школске 2007/08. године, у оквиру Географског факултета Универзитета у Београду, обновљен је рад студијске групе Туризмологија. Настава на студијској групи Туризмологија обавља се на три нивоа: основне академске студије, дипломске академске – мастер студије и докторске студије.

Институт за туризмологију je један од пет института Географског факултета. Институт је носилац и организатор образовног и научно-стручног рада у домену туризмологије. Први управник Института за туризмологију у периоду од оснивања до јесени 2010. г. био је проф. др Србољуб Стаменковић. Од тада управник Института за туризмологију је проф. др Добрица Јовичић.

У саставу Института за туризмологију налази се Катедра за туризмологију, која се бави питањима организације и унапређења наставе на основним, дипломским (мастер) и докторским академским студијама.

У 2012. години Географски факултет се преко Института за туризмологију прикључио Дунавској универзитетској мрежи у области туризма (Danube University Network in Tourism), коју је инцирала невладина организација the Danube Competence Centеr. Основна интенција формирања односне универзитетске мреже, у коју је до сада укључено преко стотину универзитета из Подунавског региона, састоји се у умрежавању знања, искустава и информација, покретању заједничких истраживања и размени резултата истраживања, повезивању образованог сектора и туристичке оперативе, као и у унапређивању наставних планова и услуга које се пружају студентима.

Географски факултет Универзитета у Београду се, посредством Института за туризмологију у 2012. години прикључио иницијативи за припрему и предлагање пројекта „Cross-cultural tourism“, у оквиру међународног TEMPUS VI програма. У припреминим активностима везаним за овај пројекат укључено је 9 европских универзитета на челу са Универзитетом у Новом Саду.

Од оснивања до данас чланови Института су активно учествовали у низу научно-стручних скупова посвећених туризму и географији, одржаних у земљи и иностранству. Посебно треба истаћи да је поводом педесетогодишњице образовања туризмолога у Србији, започетог на Географској групи ПМФ-а Универзитета у Београду 1962. г., Институт за туризмологију, у сарадњи са Удружење туризмолога Србије, Департманом за географију и туризам ПМФ-а из Новог Сада, Географским институтом „Јован Цвијић“-САНУ, и Туристичком организацијом Србије, организовао научну конференцију „Проблеми и пракса развоја туризмологије у Србији“.

У 2015. године Институт за туризмологију, заједно са Удружењем туризмолога Србије, планира да организује међународну научну конференцију под називом „Теорија и пракса развоја туризма у земљама Југоисточне Европе“, а иницијалне припреме за организацију оваквог скупа су већ у току.

У склопу својих активности Институт за туризмологију интензивно сарађује са струковним удружењима, асоцијацијама туристичке привреде и туристичким организацијама, као што су ЈУТА (Национално удружење туристичких агенција), Удружење туризмолога Србије, студентска организација „Млади за туризам”, Туристичке организације Србије, Југозападне Србије, Војводине, Београда и др., са циљем размене искустава и информација, покретања заједничких истраживања, повезивања теорије и праксе развоја туризма, као и стварања услова за обављање праксе студената и њихов волонтерски рад, како би се побољшале могућности за њихово запошљавање по окончању студија.

Осноно упориште и усмерење за будуће активности Института за туризмологију лежи у чињеници да је географија фундаментална наука због свог споја природних и друштвених наука, што је уједно и најјачи аргумент географске фундаменталности туризмологије. У туризмологији се само географски може објаснити повезаност природе човека, и настанак његове здравствено-рекреативне туристичке потребе која и условљава масовна кретања према туристичко-рекреативним просторима.

За разлику од неповољних друштвено-политичких услова када је настајала, туризмологија данас има повољне услове за свој просперитет. Због тога је важно да ова наука и теоретским и практичним активностима, буде у сталном контакту са одговарајућим државним органима, али и регијама и општинама. У таквом прожимању идеја, потреба и могућности, створиће се могућности за амбициозније сагледавање проблема развоја Србије, Европе и света у целини. У складу са својим расположивим капацитетима и могућностима, Институт за туризмологију, и Географски факултет у целини, ће се трудити да пружи одговарајући допринос остварењу поменутих циљева.

Шеф одсека

Катедра за туризмологију

Шеф Катедре

др Марија Белиј, доцент

др Стеван Станковић, професор емеритус

др Добрица Јовичић, редовни професор

др Сања Павловић, ванредни професор

Марина Весић, асистент