Master akademske studije: Demografija

Obavezni predmeti: Demografija u sistemu nauka o stanovništvu, Reprodukcija i starenje stanovništva i Prostorna mobilnost stanovništva.

Izborni predmeti:
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet): Etnodemografska pitanja i problemi i Demografski aspekti funkcionalne organizacije geoprostora.
Izborni blok 2 (biraju se dva predmeta): Stanovništvo – faktor regionalizacije, Politika o stanovništvu i perspektive i Stanovništvo i ekonomski razvoj.