dr Bojana M. Mihajlović

Datum i mesto rođenja: 06. oktobar 1981., Užice

Dr Bojana Mihajlović (rođena Jovanović), diplomirani je Geograf za zaštitu životne sredine. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Geoprostorne osnove životne sredine, završila je 2005. godine, kao prvi diplomirani Geograf za zaštitu životne sredine, od osnivanja smera. Magistarski rad je odbranila 2008. godine i stekla akademsko zvanje magistra geografije za oblast životne sredine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Održivi razvoj zaštićenog ruralnog prostora Srbije“, odbranila je 03. jula 2014. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora geografije za oblast životne sredine.

Na Geografskom fakultetu u Beogradu angažovana je nakon završetka osnovnih studija kao saradnik na projektima i u nastavi na osnovnim studijama. Od 01. marta 2007. godine bila je angažovana kao stručni saradnik u Labaratoriji za životnu sredinu Geografskog fakulteta. Od 23. februara 2009. god. izabrana je u zvanje asistenta na matičnom fakultetu. U zvanje docenta izabrana je 21. aprila 2015. godine U proteklom periodu je uspešno učestvovala u izvođenju vežbi i drugih oblika nastave iz sledećih predmeta uže naučne oblasti Geoprostorne osnove životne sredine na studijskim programima Geografskog fakulteta u Beogradu: Geoprostorne osnove životne sredine: Geoekologija, Teorija i praksa održivog razvoja, Teorija i metodologija istraživanja životne sredine i Životna sredina ruralnih i nenastanjenih prostora; Geografija: Životna sredina; Demografija: Socijalna ekologija i Demoekologija i Turizmologija: Geoprostor i turistički prostor. Od kada je izabrana u zvanje docenta za užu naučnu oblast Životna sredina, nastavnik je na predmetima: Životna sredina gradova, Teorija i praksa održivog razvoja, Komunalna higijena i Demoekologija. Aktivno je učestvovala u izvođenju terenske nastave na četiri međunarodna geoekološka kampa, kao predstavnik Geografskog fakulteta. Od 2007. godine angažovana je u radu sa mladim talentima Republike Srbije pri Regionalnom centru za talente Beograd II.

U proteklom periodu objavila je, samostalno i kao koautor, 38 naučnih i stručnih radova (od kojih se četiri nalazi na SCI listi), kao i jedan praktikum i jedan udžbenik. U periodu od 2007. godine učestvovala je u realizaciji dva naučno-istraživačka projekata finansirana od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije (Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj).

Radovi

Dragićević S., Nenadović S., Jovanović. B., Milanović M., Novković I., Pavić D., Lješević M. (2010): Degradation of Topciderska River Water Quality (Belgrade). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. North University of Baia Mare. Baia Mare, vol. 5, No. 2, p. 177-184.

Obradović Arsić D., Nenadović S., Filipović D., Mihajlović B. (2010): Natural Ionizing Radiation and Human Health in Serbia. Nuclear Tehnology & Radiacion protection, vol. 25, No. 3, p. 192-197.

Milićevic V., Milutinović N., Božović M., Mihajlović B., Obradović Arsić D., (2011): Information system for supporting the monitoring of vehicles which transport hazardous materials. Technics tehnologies education management TTEM, vol. 6, No. 4, p. 998-1007.

Lješević M., Dragićević S., Milanović M., Obradović D., Jovanović B., Novković I. (2009): „Osnove izučavanja i zaštite životne sredine“, Regionalni centar za talente „Beograd II”, Beograd, str. 1-86.

Lješević M., Janićijević S., Jovanović B. (2009): „Antropoekologija sa osnovama medicinske ekologije“, Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura NVO Ekorizik, Beograd, str. 1- 234.

Milinčić M. i Jovanović B. (2008): „Resurs sveže vode kao determinanta vrednosti i kvaliteta životne sredine“, Zbornik radova 2, Bezbednost u postmodernom ambijentu, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA- B, Beograd, str. 300-327.

Mihajlović B., Mihajlović Lj., Đorđević T., Samardžić I. (2014): „Geoekološke posledice promene načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Srbiji – primer naselja Rajac i Rogljevo u Negotinskoj krajini“, Peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. Zbornik radova. APPS i Geografski fakultet. Zlatibor, str. 329-334.

Angažovanje u nastavi

Geoekologija
Održivi razvoj
Teorija i metodologija životne sredine
Životna sredina ruralnih i nenastanjenih prostora
Životna sredina 1
Geoprostor i turistički prostor
Demoekologija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva