др Мирко Грчић
  • Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: mirko.grcic@gef.bg.ac.rs;
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Мирко Грчић

ГРЧИЋ Д. Мирко, географ, редовни професор Београдског универзитета. Рођен је 27. III. 1954, у месту Ивошевци, Книн. Основну школу завршио у Ивошевцима, гимназију у Книну (1974), студије географије на Одсеку за географију ПМФ, данашњем Географском факултету Универзитета у Београду (1979), где је завршио и постдипломске магистарске студије (1981) и одбранио докторску дисертацију (1987). Тема магистарског рада била је Место економске и политичке географије у систему географских наука и њихов значај у настави, а тема докторске дисертације Системски приступ у економској географији и његова примена на одабраним примерима из индустрије Београда. На истом факултету  изабран је 1980. г. за асистента, 1989. за доцента, 1994. за ванредног и 2000. г. за редовног професора из научне области Друштвена географија.

Као дугогодишњи гостујући професор на Природно-математичком факултету у Бањалуци и на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу дао је значајан допринос конституисању и развоју географије у Републици Српској. Научне дисциплине којима се највише бавио су економска, политичка и културна географија и њихове субдисциплине. У територијалном аспекту његове научне преокупације су везане за Србију, српске земље и Балканско полуострво, а бавио се и питањима религијских и цивилизацијских региона света као и глобалним демографским, геополитичким и геоекономским процесима. На теоријском плану бавио се питањима целовитости географије и системским приступом базираним на примени квантитативних метода у географији. Бавио се такође историјом географске мисли и гносеолошким и епистемолошким питањима српске антропогеографске школе. Његове радове одликује дубина мисли, лепота израза и примена егзактних метода. Његов научни опус чини око 200 научних радова у домаћим и страним научним часописима. Један је од најцитиранијих српских географа. Био је аутор или коаутор више уџбеника из географије за средње школе и гимназије у Србији и Републици Српској. Учествовао је у раду преко 30 научних скупова с рефератом, у изради око 15 научних пројеката из области географије, просторног планирања и демографије. Био је главни уредник часописа «Глобус» (бр. 17 – 36); часописа «Демографија» (бр. 7 – 11), више зборника са научних скупова и конгреса. Члан је редакције више водећих домаћих и страних часописа, између осталих и «Гласника» Географског друштва Републике Српске. Био је на студијским боравцима у Варшави, Москви, Кракову, Познању, Кијеву, Бамбергу, Тирани. Био је шеф Катедре за друштвену географију и управник Института за географију Географског факултета Универзиета у Београду. Добитник је медаље “Јован Цвијић“ (2006). Председник је Српског географског друштва од 2016. г.

ВАЖНИЈА ДЕЛА: Анализа просторне организације индустрије региона Београд, Економски институт, Београд, 1990.; Општа политичка географија, Географски факултет ПМФ, Београд, 1989.; Индустријска географија, „Научна књига“, Београд, 1994.; Политичка географија, Географски факултет, Београд, 2000.; Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, (коаутор Љиљана Грчић), Географски факултет, Београд, 2002.; Глобални градови, (коаутор Н. А. Слука),  Географски факултет универзитета у Београду и Географски факултет МГУ “М. В. Ломоносов”, Београд, 2006.; Географија религија, Географски факултет, Београд, 2011; Географија култура и цивилизација. Географски факултет. Београд. 2014.

Радови

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ У ПЕРИОДУ 2010-2017

 Ivan Ratkaj i Mirko Grčić (2010): Spatial steructures and functional organiѕation of Belgrade. M. Krevs, D. Djordjević, N. Pichler-Milanović (red.): Challenges of spatial development of Ljubljana and Belgrade, „Geograff“ 8, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo, Ljubljana, 2010, s. 159-180.
Грчић М. (2010): Концепција ритмова етногенезе Л. Гумиљова, Демографија књ. VII, стр. 27-43. Београд: Географски факултет. ISSN 1820–4244. UDK 911.3:572; 502.2:316.356.4; 930.1 Гумиљов Л. Н. Review article.
Грчић М. (2010): Сакрална географија православља и религиозни туризам. Гласник СГД, Свеска XC - бр. 3. Београд, s. 23-37. Grčić M. (2010): Sacral Geography of ortodox christianity and religious tourism. Bulletin of the Serbian Geographical Society, tome XC - № 3. Belgrade, 2010. p. 39-51
Грчић М. (2010): Простор као филозофска и географска категорија, Гласник ГД РС, св. XIV, стр. 1-19, Бања Лука. Space as a philosophical and geographic category. Herald, vol. XIV. p. 1-19, Geographic society of The Republic of Srpska.
Грчић М. и Грчић Љ. (2011): Настанак града Шапца и порекло његовог имена, Зборник радова ГИ „Јован Цвијић“ САНУ, св. 61(1), с. 85-105. Genesis of the city Šabac and origin of its name, Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ 61(1) (85-105).
Грчић М. (2011): Гносеолошки модели географских проучавања односа природе и друштва. „Гласник“ СГД, бр. 1/2011. с. 3-18 . Gnoseological Models in Geographic research of Relationships between nature and Society, Bulletin of the Serbian Geographical Society, Year 2011, Tome XCI - № 1, p. 19-32.
Грчич Мирко
(2011): Размышления о проблемах современной географии. Глобальная социально-экономическая география: Сборник научных трудов памяты Н. В. Алисова (под ред. Н. А. Слуки. – М.осква – Смоленск: Ойкумена, 2011. – 272 с), стр. 33-42.
Грчић М. (2011): Проблем целовитости у географији. Трећи конгрес српских географа са међународним учешћем. Књига I. Географско друштво РС, Српско географско друштво, ПМФ Унив. у Бањој Луци и ГФ Унив. у Београду. Бања Лука, 2011. str. 94-105.
Грчић М. (2011): Културна географија – аспект и дисциплина друштвене географије. „Гласник“ св. 15, Географско друштво Републике Српске, стр. 1-22. Concept of cultural geography as a science, „Herald“ vol. XV, Geographical Society of the Republic of Srpska, p. 1-22.
Грчић М. (2012): Културна антропогеографија – концепт, традиције и правци развоја у Србији. Зборник са научног скупа са међународним учешћем: Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе (урдници М. Грчић и М. Милинчић), Географски факултет Универзитета у  Београду,  Београд, с. 323-334.
Грчић М. и Грчић Љ. (2012): Први насељени градови покрштене Србије X. века према К. Порфирогениту, на карти Гијом Делила, Гласник СГД, св. XCII-Бр. 2. Стр. 1-22. Grčić M., Grčić Lj. (2012): The first populated cities of christened Serbia in X century on the map of Guillaume Delisle, Bulletin of the Serbian Geographical Society, year 2012, Tome XCII - № 2, p. 14-22.
Грчић М., Раткај И. (2013): Развој катедре за друштвену  географију. Монографија поводом 120 година Географског факултета. Београд.
Грчић М. и Слука Н. А. (2013): Урбоцентрични модел глобалне цивилизације. Зборник радова, Св. LXI, Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд, стр. 1-16.
Грчић М. (2013): Културно-географске и геополитичке детерминанте развоја руске цивилизације, „Демографија“ бр. 10, Географски факултет, Београд. стр. 59-80. Mirko Grčić: Cultural-geographical and geopolitical determinants of development of the russian civilization.
Грчић М. (2013): Проблеми културног идентитета Балкана. Гласник ГДРС. Бр. 17. Бања Лука. Problems of identity of the Balkans. Herald № 17, Geogr. Society of Republic of Srpska. Banja Luka. p. 39-67.
Грчић М., Раткај И. (2014): Развојни правци и истраживачки приоритети друштвене географије. Географско образовање, наука и пракса – развој, стање и перспективе. Научна монографија поводом 120 година Географског факултета. Уредници: М. Грчић, Д. Филиповић и С. Драгићевић,  Београд, Географски факултет. Стр 41-50.
Грчић М. и Грчић Љ. (2014). Земље и градови западног Балкана у X веку према делу Константина Порфирогенита, приказани на карти Гијома Де Лила почетком XVIII века. Гласник /Herald, свеска 18, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, стр. 17-52.  G. Grčić M. I Grčić LJ. Countries and cities og the 10th century west Balkans according to Constantine Porphyrogenitus on the map of Guillaume Delisle.
Grčić,  M.,  Grčić,  LJ.,  Sibinović,  M(2014).  Perspectives in geography of culture and civilizations. Bulletin of the Serbian geographical society, year 2014, t. XCIV-№1, p. 33-44. DOI: 10.2298/GSGD1401033G. Грчић  М., Грчић Љ., Сибиновић М. (2014). Правци развоја географије култура и цивилизација. Гласник Српског географског друштва., св. 94/1, str. 45-56.
Grčić, M., Sibinović, M., Winkler, A. (2014).  Agriculture in a Transitional Crisis Period: Crop Productionin  the Administrative Region of Belgrade from 1991 to 2002. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 156. p. 293-310.
Grčić,  M., Sibinović, M. (2014).  Agricultural  land use changes in the rural area of Belgrade region during the transition period.  Book of  abstract,  IGU Regional Conference, Krakow.
Грчић М. Раткај И. (2014). Развојни правци и истраживачки приоритети друштвене географије. Научна монографија поводом 120 година Географског факултета. Београд. с. 41-50.
Грчић М. (2015). Предговор. Научни скуп: Академик Вoјислав С. Радовановић – знаменити српски антропогеограф. „Демографија“, књ. 12. Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за демографију. Стр. 11-14.
Грчић М. (2015). Гносеолошки модел класичне антропогеографије као општегеографске науке према концепцији Војислава С. Радовановића. (Gnoseological model classical anthropogeography as general geographical science in the concept of vojislav S. Radovanovic). Научни скуп: Академик В. С. Радовановић – знаменити српски антропогеограф. „Демографија“, књ. 12, Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за демографију, Београд. стр. 37-44.
Грчић М. и Грчић Љ. (2015). Утицај историјских миграција на насеља и порекло становништва Мачве (Западна Србија). Grčić M. i Grčić Lj. (2015). Influence of historical migrations on the settlements and origin of population in the Mačva region (Western Serbia). Гласник/Herald, св. 19/vоlume XIX, s./p. 81-102. Географско друштво РС/Geographical society of Republic of Srpska, Бања Лука / Banja Luka.
Грчић М. (2015). Принципи просторне организације балканског друштва по моделу Јована Цвијића. Principles of the spatial organization of the Balkan society by model of Jovan Cvijić. Четврти српски конгрес географа са међународним учешћем. Зборник радова. Књ. 1. Универзитет у Београду – Географски факултет и Српско географско друштво. Стр. 31-38.
Grčić M. (2015). The human-geographical school of Jovan Cvijić. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 177-182.
Grčić M. (2015). Cvijić’s population and migrations studies. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 183-190.
Grčić M. (2015). The political human geography of Jovan Cvijić. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 199-204.
Грчић М. (2015). Цвијићева антропогеографска школа. У монографији на српском: Јован Цвијић – живот, дело, време. Поводом 150 година од рођења. (Уредници В. Јовић и А. Костић). Српска академија наука и уметности: ГИ „Јован Цвијић“. Београд: Службени гласник. стр. 177-182.
Грчић М. (2015). Цвијићева истраживања становништва и миграција. У монографији на српском: Јован Цвијић – живот, дело, време. Поводом 150 година од рођења. (Уредници В. Јовић и А. Костић). Српска академија наука и уметности: ГИ „Јован Цвијић“. Београд: Службени гласник. стр. 183-190.
Грчић М. (2015). Цвијићева политичка антропогеографија. У монографији на српском: Јован Цвијић – живот, дело, време. Поводом 150 година од рођења. (Уредници В. Јовић и А. Костић). Српска академија наука и уметности: ГИ „Јован Цвијић“. Београд: Службени гласник. стр. 199-1204.
Grčić M. i Grčić Lj. (2015). Process of immigration and settling of Mačva region (Western Serbia) from XVII to XX century. Glasnik Srpskog geografskog drustva, Beograd. 2015 95(1):1-18.  DOI:10.2298/GSGD1501001G
Grčić M. (2016). Geopolitical ideas of Jovan cvijic. In the publication: 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Serbian Academy of Sciences and Arts, Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10 / Vol. I. p. 1-12. Proceedings of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Octobel 12/14, 2015. Belgrade.
Грчић М. (2016). Реч и мисао Боривоја Ж. Милојевића. The Word and idea of Borivoje Ž. Milojević. Тематски зборник радова (уредник Шабић Д.): "Боривоје Ж. Милојевић - живот и дело. Универзитет у Београду - Географски факултет, Београд, 2016. Стр. 47-56.
Грчић М. (2016). Vidojko Jović and Ana m. Petrović (e d i t o r s): 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. Serbian academy of sciences and arts. Belgrade, 2016. "Флогистон" № 24. Музеј науке и технике, Београд.
Грчић М. (2017). Евроазијске особине Балканског полуострва kao детерминанте геополитичких процеса. Зборник радова. Међународна научна конференција "Геополитички процеси у савременом евроазијском простору" Бања Лука. 31. 05 - 04. 06. 2017. Географско друштво Републике Српске, Ассоциация российских географов-общетвоведов. стр. 433-444.
Grčić M. (2017). Putevi i naseljena mesta zapadnog Balkana na Pojtingerovoj tabli - itineraru. Glasnik - Herald, Sveska 21 (vol. XXI), Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka. str. 17-38.
Grčić M., Obradović D. and Sibinović M. (2017). Model of Functional Urban Areas in Serbia. Anthropologist 29(1): 184-191 (2017).
Grčić M., Grčić Lj., Sibinović M. (2017). The geographical position of the town of Rasa based on Porphyrogenitus and medieval maps. Acta geographica Slovenica, 58-1, 2018, 39-47.
Grčić M. (2017). Historical-geographical analysis of the Cornelis de Jode's map "Croatia versus Turcam" from 1593. Bulletin of the Serbian geographical society. Tome XCVII - No. 1. p. 81-95. Istorijsko-geografska analiza karte Kornelijusa de Jodea "Croatia versus Turcam" iz 1593. godine. "Glasnik" Srpskog geografskog društva, sveska XCVII- broj 1, strana 96-108.

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

• Члан Српског географског друштва од студентских дана (1977);
• Члан Географског друштва Републике Српске
• Члан Друштва демографа Србије