dr Ivan Novković

Datum i mesto rođenja: 12.11.1978., Beograd

Završio je OŠ „Gornja Varoš“ u Zemunu i Desetu beogradsku gimnaziju „Mihajlo Pupin“. Diplomski rad na temu „Geonasleđe Zlatiborskog okruga“, pod mentorstvom dr Milutina Lješevića, odbranio je 2007. godine sa ocenom 10, čime je stekao zvanje diplomirani geograf, sa prosečnom ocenom 9,00. Master rad na temu „Primena geografskih informacionih sistema u istraživanju prirodnih potencijala i degradiranih površina na primeru opštine Ub“, odbranio je 2009. godine, pod mentorstvom dr Slavoljuba Dragićevića, čime je stekao zvanje diplomirani geograf za oblast životne sredine – master, sa prosečnom ocenom 10,00. Školske 2010/11. godine upisao je doktorske studije na Geografskom fakultetu. Doktorsku disertaciju na temu „Prirodni uslovi kao determinante geohazarda na primeru slivova Ljiga, Jošaničke i Vranjskobanjske reke“, pod mentorstvom dr Slavoljuba Dragićevića, odbranio je 2016. godine, čime je stekao zvanje doktor geonauka.

Od školske 2007/08. godine bio je angažovan kao demonstrator u nastavi. Od 2009. g. zaposlen je na Geografskom fakultetu, prvo kao istraživač-pripravnik na projektu 146005: „Intenzitet mehaničke i hemijske erozije i akumulacije u istočnoj Srbiji“, a zatim na projektu 43007: „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“. Godine 2011. izabran je u zvanje asistenta, a 2017. u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove životne sredine, na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radovi

Kostadinov S., Zlatić M., Dragićević S., Novković I., Košanin O., Borisavljević A., Lakićević M., Mladjan D. (2014): Anthropogenic Influence on Erosion Intensity Changes in the Rasina River Watershed – Central Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 23(1a): 254-263.

Dragićević S., Mészáros M., Djurdjić S., Pavić D., Novković I., Tošić R. (2013): Vulnerability of National Parks to Natural Hazards in the Serbian Danube Region. Polish Journal of Environmental Studies, 22(4): 1053-1060.

Dragićević S., Ristić R., Živković N., Kostadinov S., Tošić R., Novković I., Borisavljević A., Radić B. (2013): Floods in Serbia in 2010 – Case Study: The Kolubara and Pcinja River Basins. Geomorphological Impacts of Extreme Weather. Springer, str. 155-169.

Dragićević S., Carević I., Kostadinov S., Novković I., Abolmasov B., Milojković B., Simić D. (2012): Landslide Susceptibility Zonation in the Kolubara River Basin (Western Serbia) – Analisys of Input Data. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7(2): 37-47.

Dragićević S., Živković N., Roksandić M., Kostadinov S., Novković I., Tošić R., Stepić M., Dragićević M., Blagojević B. (2012): Land Use Changes and Environmental Problems Caused by Bank Erosion: A Case Study of the Kolubara River Basin in Serbia. Environmental Land Use Planning. InTech, str. 3-20.

Živković N., Dragićević S., Brčeski I., Ristić R., Novković I., Jovanović S., Djokic M., Simić S. (2012): Groundwater quality degradation in Obrenovac Municipality, Serbia. Water Quality Monitoring and Assessment. InTech, str. 283-300.

Dragićević S., Filipović D., Kostadinov S., Ristić R., Novković I., Živković N., Anđelković G., Abolmasov B., Šećerov V., Đurđić S. (2011): Natural Hazard Assessment for Land-Use Planning in Serbia. International Journal of Environmental Research, 5(2): 371-380.

Dragićević S., Nenadović S., Jovanović. B., Milanović M., Novković I., Pavić D., Lješević M. (2010): Degradation of Topciderska River Water Quality (Belgrade). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5(2): 177-184.

Dragićević S., Novković I., Prica M. (2009): Rizik od padinskih procesa na teritoriji opštine Ub. Glasnik Srpskog geografskog društva, 89(3): 147-164.

Novković I. (2008): Geonasleđe Zlatiborskog okruga. Zaštita prirode, 58(1-2): 37-52.

Angažovanje u nastavi

Ekogeomorfologija
Prirodni uslovi i nepogode u životnoj sredini
Geoprostorne baze podataka
Ekološki informacioni sistemi
Monitoring zemljišta i vode
Primenjena ekologija
Zaštita prirode

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva