др Мирјана Девеџић

Датум и место рођења: 06.03.1959,  Београд

Др Мирјана Девеџић је ди­пло­ми­ра­ла 1982. године на Од­се­ку за туризмолошке науке При­род­но-ма­те­ма­тич­ког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, где је и магистрирала 1988. го­ди­не, на смеру за туристичко планирање. Звање док­то­ра ге­о­граф­ских на­у­ка стекла је 1999. го­ди­не одбранивши докторску дисертацију на Географском факултету. У звању асистента запослена је од 1985. године, на Одсеку за туризмолошке науке, а на Географском факултету је од 1991. године. За доцента је изабрана 2001. године, за ванредног професора 2006., а за редовног професора 2011. године на смеру Демографија Географског факултета. Изводи наставу на предметима Природно обнављање становништва, Демографске структуре на смеру Демографија и Становништво и туризам на смеру Туризам, а на истим смеровима ангажована је и на мастер и докторским студијама. Професионално је усмерена на изучавање репродукције становништва, демографског старења, социо-економских структура становништва,  веза између развоја туризма и демографског развитка и значаја информатике за демографију. Објавила је преко 90 радова, као и две самосталне монографије у издањима у земљи и иностранству.  Са рефератима је учествовала на више домаћих и међународних конференција. Била је ментор и члан комисија у завршним радовима на свим нивоима студија. Дала је допринос фомирању наставног и научног кадра  у обла­сти де­мо­гра­фи­је у научним институтима и факултетима у земљи. Била је учесник у реализацији више научних пројеката националног и међународног значаја. Руководила је пројектом билатералне сарадње Србије и Словеније: Population Development Issues in Border Regions (Географски факултет у Београду и Универзе на Приморскем из Копра 2010-2011). У оквиру програма интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства за просвету, науку и технолошки развој (2011-2014) руководи подпројектом Географског факултета Просторна диференцираност демографских феномена у Србији. Члан је редакције часописа Становништво и Демографија, председништва Друштва демографа Србије, Одбора за проучавање становништва САНУ, међународне асоцијације ДемоБалк са седиштем у Грчкој. У два мандата је обављала функцију шефа Катедре за демографију Географског факултета.

Радови

• Devedžić M., Stojilković J. (2013), Multiethnicity in the south border region of Serbia – demographic aspects, in: The New European Frontiers Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions, Cambridge Scholars Pub.
• Девеџић М., Стојилковић Ј. (2012) Ново поимање старости – проспективнa старост, Становништво, вол. XLX, br. 1/12, Центар за демографска истраживања ИДН, Београд, стр. 45-69.
• Devedžić M., Devedžić V., Radenković S. (2012), Web Service Support for Collaboration between Demographers, Computer Science and Information Systems, Vol.9, No.2, pp. 943-961.
• Gligorijevic, V., Devedžic, M., Vojkovic, G. (2012). Relationships and impacts of advanced producer services, global economy and urban structures in ex-communist metropolis: an empirical study, In 2nd International Conference on Economic, Education and Management (ICEEM 2012), 267-272, Hong Kong: Hong Kong Education Society.
• Глигоријевић, В., Девеџић, М. (2011). Промене у дистрибуцији руралног становништва Србије. Зборник радова-Географски факултет Универзитета у Београду, 59,1-14.
• Девеџић М. (2011), Утицај туризма на демографски развитак (пример Црногорског приморја), монографија, Географски факултет, Београд, стр. 1-170.
• Devedžić M., Devedžić V. (2010), Imagine: Using New Web Technologies in Demography, Social Science Computer Review, vol. 28, no. 2, pp. 206-231.
• Девеџић М. (2010), Контроверзе демографског развитка Пчињског округа, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 131, Матица српска, Нови Сад, стр. 319-329.
• Девеџић М. (2007), Демографске карактеристике старог становништва Београда, Гласник СГД, бр. 2/2007, Београд, стр. 93-102.
• Девеџић М. (2006), О природном кретању становништва, монографија, Завод за уџбенике, библиотека “Становништво”, књига бр. 1, Београд, стр. 1-225.
• Девеџић М. (2006), Два примера рапидног пада фертилитета, Демографија, књига 3/2006, Институт за демографију Географског факултета, Београд, стр. 7-20.
• Девеџић М. (2006), Родне (не)једнакости из демографске перспективе, Становништво, вол. XLIV, бр. 2/06, Центар за демографска истраживања ИДН, Београд, стр. 65-89.
• Девеџић М. (2004), Значај брачности за ниво фертилитета, Демографија, књига 1, Институт за демографију Географског факултета, Београд, стр. 73-91.
• Девеџић М. (2004), Развој репрогенетике и њени демографски аспекти, Становништво, вол. XLII, 1-4/2004, Центар за демографска истраживања ИДН, Београд, стр. 45-67.
• Devedžić M., Devedžić V. (2003), Towards Web-Based Education of Demography, International Journal on Informatics in Education, Vol.2, No.2, pp. 201-210.
• Devedžić M. (2002), Tourist Region, Ethnic Heterogeneity and Gender in the Yugoslav Seaside Tourist Region, poglavlje u monografiji “Tourism/Gender/Fun“, Cognizant Communication Corporation, New York, Sydney, Tokyo, str. 143-154.

Ангажовање у настави

Природно обнављање становиштва II
Природно обнављање становништва I
Демографске структуре I
Становништво и туризам
Демографске структуре II
Репродукција и старење становништва

Награде и признања

- Српско географско друштво
- Друштво демографа Србије, члан председништва
- Удружење туризмолога
- Одбор за проучавање становништва САНУ
- Међународна асоцијација за проучавање становништва Балкана DemoBalk