Akreditacija

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet akreditovan je kao visokoškolska ustanova od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta dana 24.10.2014. godine, uverenjem o akreditaciji broj: 612-00-00205/2014-04. Nakon završene akreditacije od nadležnog ministarstva izdata je i dozvola za rad broj: 612-00-00238/2015-04.

Od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovano je i 11 studijskih programa osnovnih, master i doktorskih akademskih studija, koji se realizuju na Fakultetu. Studijski program master akademskih studija Geografski informacioni sistemi akreditovan je od strane Nacionalnog tela za akreditaciju Republike Srbije.

 U daljem tekstu dat je prikaz akreditovanih studijskih programa koji se realizuju na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu:

 Osnovne akademske studije

 Master akademske studije

Doktorske akademske studije

Akreditacioni ciklus 2021-2028 godina

 

znak 2