Demografske strukture I

Postavljanje teorijsko-metodoloških osnova izučavanja struktura stanovništva. Uočavanje sistemske međuzavisnosti dinamike stanovništva i demografskih struktura. Uvođenje u savremenije kontekste tumačenja polnih neravnoteža. Uočavanje značaja starosne strukture za saznavanje demografske prošlosti i predviđanje demografske budućnosti. Sagledavanje uloge stanovništva u privredi, uticaja demografskog razvitka na ekonomski razvitak, i obratno.

Savladavanje tehnika analize, i analitičko-sinteznog tumačenja podataka. Uočavanje demografskih procesa. Sticanje aplikativnih znanja.

Predavanja: Teorijsko metodološki pristupi izučavanju struktura stanovništva. Definicija i klasifikacija struktura stanovništva. Biološke strukture stanovništva-izvori podataka. Faktori polnog sastava stanovništva. Struktura po polu i tehnike njene analize. Neravnoteže polnog sastava, značaj za demografski i ekonomski razvoj. Pol i rod, gender pokazatelji u međunarodnoj statistici. Faktori starosnog sastava stanovništva. Starosna struktura stanovništva i demografske tehnike njene analize. Empirijski tipovi starosnog sastava stanovništva. Demografsko starenje. Starenje starih i feminizacija starih. Demografske karakteristike starog stanovništva. Starosno-funkcionalni kontingenti stanovništva. Značaj starosnog sastava za demografski, socio-ekonomski i održiv razvoj.

Vežbe: Domaći i međunarodni izvori podataka o polnom i starosnom sastavu stanovništva. Klasifikacija obeležja i uporedivost. Analiza polnog sastava. Analiza starosnog sastava. Konstruisanje i prezentacija tabela.  Grafičko predstavljanje. Izdvajanje funkcionalnih kontingenata. Stadijumi demografskog starenja – različite podele. Analiza starog stanovništva. Trendovi promena u strukturama.

Breznik D. (1977), Demografija, analiza, metodi i modeli, CDI IDN (odgovarajuća poglavlja)
Baletić- Wertheimer A. (1982),  Demografija – stanovništvo i ekonomski razvitak, Informator (odgovarajuća poglavlja)
Penev G. (1997),  Demografske determinante starenja stanovništva SR Jugoslavije. Modelski pristup, „Stanovništvo“ 3-4/97, CDI IDN.
Devedžić M. (2006), Rodne (ne)jednakosti iz demografske perspektive, Stanovništvo, godina XLIV, br. 2/06
Vojković G, Devedžić M, Penev G. (2006), Srbija među demografski najstarijim zemljama, časopis Naše teme, br. 1, Službeni glasnik
Devedžić M. (2007) Demografske karakteristike starog stanovništva Beograda, Glasnik SGD, br. 2 2007, Srpsko geografsko društvo, Beograd