Reprodukcija i starenje stanovništva

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Mirjana Devedžić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Analiza teorijskih stavova, metodoloških rešenja i istraživačkih tehnika reprodukcije stanovništva.  Posledice različitih reproduktivnih modela. Sagledavanje aktuelnih problema demografskog starenja. Kompleksno iskazivanje međuuslovljenosti starenja stanovništva. i ostalih demografskih procesa.

Razvijanje kritičkog, kreativnog i sistemskog načina razmišljanja. Sticanje aplikativnih saznanja neophodnih za uočavanje problema, projektovanje istraživanja.

Predavanja:

Različiti  konteksti proučavanja reprodukcije stanovništva. Tradicionalni, tranzicioni i savremeni modeli reprodukcije. Novije teorije o padu fertiliteta. Novije tehnike analize. Važniji međunarodni projekti o reprodukciji. Problem obnavljanja stanovništva u Srbiji. Milenijumski ciljevi UN, aktivnosti WHO. Demografski proces starenja u svetu i Srbiji. Biodemografska tumačenja starenja i dugovečnosti. Novo poimanje starosti. Međuzavisnost modela reprodukcije, mortalitetnih i migracionih karakteristika, i demografskog starenja. Demografsko starenje i demografski potencijali. Efekti starenja na socijalnu sigurnost, na penzioni sistem, zdravlje, invaliditet i osiguranje. Primeri nekih važnijih istraživačkih projekata o demografskom starenju u svetu..

Ronald Lee (2003) “The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change,” Journal of Economic Perspectives v. 17, n. 4, Fall 2003, pp.167-190.

Spasovski M. (2003), “Depopulacija i populaciona ekspanzija – rezultat demografske tranzicije i osnova regionalizacije”, u “Demografske osnove regionalizacije Srbije”, SANU – GI “Jovan Cvijić”, posebna izdanja, knjiga 54, Beograd

John Bongaarts and Rodolfo A. Bulatao, Editors, Beyond Six Billion, Forecasting the World‘s Population, National Academy Press, Washington, D.C.

Hinde A, Demographic Methods, 1998, ARNOLD

Blagojević M. (1997), “Roditeljstvo i fertilitet – Srbija devedesetih”, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd

Petrović M. (1993/94), „Problem nedovoljnog rađanja iz interdisciplinarne perspektive“, „Stanovništvo“ br. 1-2/3-4, CDIIDN

Ronald Gray with Henri Leridon and Alfred Spira, Biomedical and Demographic Determinants of Reproduction, Clarendon Press, Oxford 1993.