Stanovništvo i turizam

Uočavanje sistemske povezanosti razvoja turizma i razvoja stanovništva, značaja demografskih karakteristika za osmišljavanje, plasman turističke ponude, formiranje cena, i planiranje razvoja turizma u određenim prostorima.

Usvajanjem znanja studenti se osposobljavaju za ispravno tumačenje uticaja turizma na demografski razvitak i izvođenje demografske analize relevantne za elemente turističkog tržišta.

Teorijska nastava
Turizam i stanovništvo kao kategorije (predmet) interdisciplinarnih istraživanja. Sistemska povezanost razvoja turizma i stanovništva. Stanovništvo kao potrošač u turizmu. (Ne)kompatibilnost statistike stanovništva i statistike turizma. Uticaj razvoja turizma na demografske promene. Turistička kretanja kao specifičan oblik sezonskih migracija. Značaj turizma za ekonomsku aktivnost stanovništva. Osobenosti demografskog razvoja turističkih regija. Efekti turizma kao faktora demografskog razvitka.
Vežbe,
Promene broja stanovnika u turističkim regijama i zonama. Komponente porasta stanovništva u turističkim regijama i zonama. Demografski pokazatelji migracija. Razmeštaj i gustina stanovništva u turističkim regijama i zonama. Pokazatelji razvoja turizma: broj ležaja, broj turista, broj noćenja. Koeficijenti turističke funkcionalnosti. Koeficijenti turističkog intenziteta. Pokazatelji zaposlenosti u turizmu i komplementarnim delatnostima.

1) Devedžić M.: Turizam kao faktor razvoja, razmeštaja i struktura stanovništva, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
2) Bakić O.: Marketing menadžment turističke destinacije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2002.